Choď na obsah Choď na menu
 


MOJA APROBÁCIA

Tento priestor je venovaný tomu, čo som vyštudoval ako svoju profesiu a čím som sa profesne zaoberal – jednak pedagogicky, jednak vedecky. Keďže som vyštudoval učiteľský smer, aprobáciu jazyk slovenský – dejepis, chcem prezentovať svoj profesný a odborný vzťah k týmto predmetom. Postupne predstavím niektoré výsledky najmä vedecko-pedagogickej činnosti. Ukážem, ako sa vytvárali moje predstavy o vyučovaní slovenčiny a dejepisu, čo by malo tvoriť ich obsah, aké didaktické prostriedky by mali využívať, akými metódami by sa obsah mal sprostredkúvať v pedagogickom procese. A tiež, aké by malo byť ekonomické, technické (materiálne) a profesné zabezpečenie celého procesu. 

Najprv by som chcel pár poznámok povedať o tom, ako som pristupoval vylučovaniu slovenského jazyka a dejepisu, keď som nastúpil na základnú školu. Keďže som mal zákaz výkonu učiteľského povolania, učiť som začal až v  1985. Nastúpil som do jednej petržalskej školy a dostal som triedu v 5. ročníku. Bolo v nej 39 žiakov.
 
Po nástupe do školy som s hrôzou zistil, čo sa musia deti učiť. V 5. ročníku základnej školy museli žiaci čítať a analyzovať Hviezdoslavovu báseň Dedinôčka to je, učivo bolo plné balastu, texty boli neaktuálne, nezáživné. Ani jazyk ani literatúra neboli prispôsobené veku detí.V dejepise toho balastu bolo ešte viac, bola to samá ideológia, samá komunistická strana, triedny boj. Napriek tomu, že som mal v predchádzajúcich rokoch problémy, začal som učiť posvojom. Keďže som zistil, že mnohí piataci nevedia vôbec čítať (niektorí len slabikovali), nie ešte aby textu rozumeli, zmenil som prístup k čítaniu literatúry. Povedal som žiakom neh čítajú, čo chcú, čo ich zaujíma. Nech knihy donesú a porozprávajú o tom,  čo prečítali. (jeden žiak priniesol komixy. Bol som rád, že vôbec neičo číta a že o tom ddokázal aj rozprávať vlastnými).  

Neskôr som začal ako nástroj pre objektívne informácie začal pouívať Týždenník aktualít, ktorý vychádzal s požehnaním nového gorbačovského vedenia.Boli tam informácie o represiach stalinskej éry. Súčasne som začal využívať mimo učebnicovú literatúru. Žiaci doniesli na hodinu dejepisu knihy o antickej histórii, ktoré mali doma. Bol som veľmi prekvapený, aké knihy deti doma mali a čo ich zaujímalo. Začal som používať knihy, ktoré vydávali naše vydavateľstvá. Žiaci ich čítali, robíli z nich referáty, ktoré potom prednášali v triede.  V tom čase som robil aj lektorské posudky pre nové účebnice dejepisu.

Po zmenách som sa v prvej polovici roku 1990 podieľal na prvých  úpravách obsahu dejepisu.   V ďalších rokoch som potom už ako ústredný metodik dejepisu pre Slovensku republiku participovala ako gestor pri vytváraní novej koncepcie vyučovania dejepisu, jej v zavádzaní do praxe i na vzdelávaní okresných metodikov dejepisu. Čo sa týka jazyka slovenského, situácia najmä v oblasti literárneho vyučovania nebola dobrá. Keďže som mal kontakty s pracovníkmi Kabinetu literárnej komunikácie na vtedajšej PdF Nitra, predložil som im návrh na radikálnu zmenu v systéme vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Vtedy tam pôsobili aj  René Bílik aPeter Zajac, ktorí s mojou predstavou zmeny literárneho vyučovania súhlasili. Vytvorili sme odborný tím,  ktorý navrhol novú koncepciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry.Všetky tieto predstavy sú obsiahnuté v materiáloch na mojej stránke.    

 

Rubriky

SLOVENČINA

Príspevkov: 5

DEJEPIS-KONCEPCIA

Príspevkov: 5

Príspevky

NOVÁ KONCEPCIA LITERÁRNEJ VÝCHOVY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

18. 10. 2017

Na základe analýzy stavu vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ a SŠ bola vypracovaná a schválená Koncepcia vyučovania predmetu. Jej súčasťou sú osnovy pre ZŠ. Novovytvorený predmet Čítanie a literárna výchova prezentuje ako prvoradú estetickú funkciu literatúry a druhovo-žánrové a tematické osnovanie. Koncepčné zmeny vyžadujú aj nové učebnice a nový obsah vzdelávania učiteľov.

Príspevok odznel na konferencii v rámci MEDACTY v Nitre.

 
Celý príspevok | Rubrika: MOJA APROBÁCIA | Komentáre: 0

6. UČITEĽ - OSNOVY - UČEBNICE

2. 10. 2017

Poslednou časťou seriálu príspevkov venovaných Novej koncepcii vyučovania dejepisu v základných a stredných školách po roku 1995 je charakteristika funkcie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, práca s učebnými osnovami, učebnicami a doplnkovou literatúrou. Čitatelia týchto príspevkov, ale najmä učitelia dejepisu, môžu posúdiť, nakoľko sa Novú koncepciu podarilo presadiť do praxe i to, na koľko sú myšlienky koncepcie, ktorá vznikla pred 20 rokmi aktuálne.

 
Celý príspevok | Rubrika: MOJA APROBÁCIA | Komentáre: 0

Stav vyučovania dejepisu

1. 8. 2017

 
Celý príspevok | Rubrika: MOJA APROBÁCIA | Komentáre: 0

Koncepcia vyučovania SjaL

1. 8. 2017

 
Celý príspevok | Rubrika: MOJA APROBÁCIA | Komentáre: 0