Choď na obsah Choď na menu
 


MOJI RÓMOVIA

Prečo Moji Rómovia ?

Ako dieťa, aj počas mojich školských rokov som Rómov alebo "cigánov" neriešil. Pravdepodobne som ich neidentifikoval. Prvýkrát som sa s Rómami stretol až po skončení vysokoškolských štúdií. Po promócii som mal nastúpiť do Slovenského rozhlasu ako redaktor. Keďže ma súdruhovia z fakulty neodporučili, resp. mi nedali súhlas, zamestnal som sa ako vychovávateľ v jednom stavebnom učilišti v Bratislave. Tam som sa prvýkrát stretol so skutočným Rómom. Bol to a je môj najlepší priateľ Vilo.

Keď som z účilišťa  odíšiel, mal som problémy nájsť si zamestnanie. Vtedy mi Vilo veľmi pomohol. Chodil som s ním spolu domov, do osady na západnom Slovensku. Jeho otec bol vajdom, ale už nežil. Vilo ako najstarší syn mal osade neskutočnú autoritu. Nielen kvôli otcovi, ale aj preto, že bol vzdelaný, že mal vysokú školu a doktorát. Spolu sme chodili po rodinách v osade a boli sme v nich najváženejší hostia. Keď sme boli u nich, jeho mama nám vždy ustlala manželskú posteľ, najlepšie lôžko v chalupe.

Neskôr sa naše cesty rozišli, každý pracoval v inej sfére. Po roku 1989 sme sa stretli v pedagogickom ústave. Ja som tam pracoval ako metodik dejepisu, on sa zaoberal rómskou menšinou. Vtedy sme sa začali aj prvýkrát intenzívne zaoberať nielen vzdelávaním, ale aj  postavením a životom Rómov na Slovensku. Vilo mal kontakty na významných Rómov aj zahraničí a veľmi dobre sa poznal aj s Milenou Hübschmannovou z Prahy. Kvôli kauze s vyučovaním dejepisu počas bačovania ministerky Slavkovskej som musel načas ústav opustiť. Vilo odišiel tiež preč, pracoval na Ministersve práce a sociálnych vecí. Po nástupe Dzurindovej vlády ma zavolal nový riaditeľ ústavu späť. Začal som sa zaoberať problematikou rómskej menšiny. Vilo už vtedy pracoval u prvého splnomocnenca vlády pre rómske komunity Vincenta Danihela.

Keď vyšla publikácia Rómsky dejepis od Arne Manna, splnomocnenec V. Danihel mi ponúkol projekt napísať dejiny Rómov ako učebnicu pre základné a stredné školy v spolupráci s A. Mannom. Naše predstavy však boli odlišné. V.  Danihel ma požiadal, aby som učebnicu napísal sám. V tomto mi zase pomohol Villo. Mal obrovské kvantum rôznej literatúry o Rómoch, ďalšiu som si zohnal. Vypracoval som projekt a začal som písať učebnicu. Učebnica vznikala s požehnaním Úradu splnomocnenca a Ministerstva školstva. Odbornú gesciu prevzal ústav. Ten vybral aj vydavateľa. Spolu s pracovníkom vydavateľstva sme išli do Múzea rómskej kultúry v Brne, ktoré vtedy len vytváralo svojuexpozíciu. To nám vyšlo v ústrety a ponúklo nám množstvo fotografii ale aj trojrozmerných predmetov, ktoré sme mohli nafotiť a ktoré sme potom použili v učebnici.

Učebnica Ľudia z rodiny Rómov bola prvým kamienkom v mozaike činností, ktoré som v rámci ústavu a na základe nových projektov realizoval spolu s ďalšími spolupracovníkmi. Nesmierne mi v tom znova pomohol Vilo. Zoznámil ma s Milenou Hübschmannovou, pod jej gesciou sme začali vytvárať ucelenú koncepciu výchovy a vzdelávania Rómov v predmetoch rómsky jazyk a rómska literatúra a dejiny Rómov, ktoré sme prezentovali ako rómske reálie (bol to návrh M.  Hübschmannovej).

Tak vznikol projekt Experimentálna verifikácia kurikula rómskeho jazyka a literatúry a hronskych reáli pre základné a stredné školy. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z európskych fondov. Súčasťou projektu bola aj reliazácia Dočasných vyrovnávacích opatrení na zabezpečenie dostatočného počtu učiteľov rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií. Ccelý projekt trval 5 rokov, priniesol mnoho výstupov. 40 absolventov štúdia v rámci dočasných opatrení prevzalo z rúk ministra Fronca  a splnomocnenkyne K.  Orgovánovej certifikáty, ktoré im umožňovali vyučovať rómsky jazyk a literatúru a rómske reálie v základných školách.

Súčasťou tohto veľkého projektu bol aj vznik niekoľkých tried s vyučovaním rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reáli v základných školách, aj Osemročné gymnázium v Kremnici..

Preto tento priečinok mojiej internetovej stránky sa volá Moji Rómovia. Hovorí o tom, ako som ich vnímal a čo som pre nich chcel urobiť. To, čo sa mi podarilo urobiť, chcem ponúknuť aj širokej verejnosti.

 

 

Rubriky

RÓMSKY MAGAZÍN RTVS

Príspevkov: 2

RÓMSKY ASISTENT

Príspevkov: 1

DEJINY RÓMOV

Príspevkov: 1

VZDELÁVANIE RÓMOV

Príspevkov: 5

MENŠINY V SR-ŠTÚDIA

Príspevkov: 4

Príspevky

Rómovia a vzdelanie.

2. 10. 2017

 

V súvislosti so zamýšľanou u reformou vzdelávania v Slovenskej republike  sa, dúfam, nezabudne ani na Rómov.. Nejde tak ani o ich začlenenie do systému, ako najmä o analyzovanie a akceptovanie niektorých špecifík, s ktorými deti Rómov vstupujú do školského prostredia najmä z osád. Tu chcem výrazne podtrhnúť problém jazykovej bariéry týchto detí. Bez odbúrania problémov komunikácie rómskych žiakov po vstupe do školského prostredia akékoľvek snahy budú neúčinné. Preto sa rómsky jazyk musí stať najmä v predškolskej výchove a v primárnom vzdelávaní nevyhnutnou súčasťou ale aj metódou rozvoja komunikácie týchto detí a primárnou pomôckou adaptácie na školu a triedu.

V tejto súvislosti prinášam svoj prvý príspevok z mnohých, ktoré sú venované problematike výchove a vzdelávania rómskych žiakov. Keďže som sa Rómom venoval viac ako dvadsať rokov, moje skúsenosti jednoznačne potvrdzujú to, čo som o rómskom jazyku uviedol vyššie.  

 
Celý príspevok | Rubrika: MOJI RÓMOVIA | Komentáre: 0

Ľudia z rodiny Rómov

30. 7. 2017

lrr.pngInformácia o projekte „Ľudia z rodiny Rómov“

Názov: ĽUDIA Z RODINY RÓMOV

Doplnková učebnica o dejinách a živote Rómov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy 

 

 

Projekt, a neskôr aj rukopis učebnice „Ľudia z rodiny Rómov“ vznikol na základe politickej s spoločenskej objednávky splnomocnenca vlády SR pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny z roku 1999. Akceptuje požiadavky RE a EK a nadväzuje na kontexty súvisiace s multietnickou a multikultúrnou výchovou. Didakticky vychádza zo skúseností projektu učebníc dejepisu pre základné a stredné školy, ktorý bol realizovaný od roku 1993. Nadväzuje naň koncepčne, metodicky a predovšetkým didakticky. Takto bol prezentovaný na seminári programu EURROM v Madride v apríli roku 1999. V januári 2000 bola prvá verzia rukopisu predložená na predbežné posúdenie prof. Kusému, Dr. Kratochvílovi, Mgr. Macejkovej, doc. Táncošovi. Ich stanoviská, ako aj stanovisko sekcie základných a stredných škôl MŠ SR sú jednoznačne pozitívne. Prepojenie projektu doplnkovej učebnice s projektom dejepisného vyučovania, obsah a didaktické spracovanie problematiky spôsobilo, že učebnica bola zaradená do programu Európskej únie INTERFACE. V priebehu rokov 2001-2002 bol rukopis dopracovaný o najaktuálnejšie poznatky a informácie a obrazová časť bola modifikovaná fotografiami exponátov Múzea rómskej kultúry v Brne. V súčasnosti je rukopis na spracovaní vo vydavateľstve Crocus a prebieha recenzné pokračovanie. Učebnica by mala vyjsť v polovici augusta v náklade 2500 výtlačkov.

 
Celý príspevok | Rubrika: MOJI RÓMOVIA | Komentáre: 0