Choď na obsah Choď na menu
 


VZDELÁVANIE RÓMOV

Prístup Rómov k vzdelávaniu

(Teória a prax v Slovenskej republike)

Úvod

Najmä v druhej polovici 20. storočia pravdepodobne aj pod vplyvom globalizačných trendov, multikultúrnemu zmiešavaniu hodnôt, ale v niektorých regiónoch aj pod vplyvom zvyšovania sociálnych disproporcií, sa otázka vzdelávania rómskej populácie dostáva do popredia záujmov vládnych inštitúcií konkrétnych krajín predovšetkým v strednej Európe a na Balkáne, ale tiež vo väčšine krajín Európskej únie. A súčasne sa tento problém stáva súčasťou trvalej agendy a prioritou aj pre Európsku komisiu a európske inštitúcie, ktoré cítia potrebu poskytnutia finančných zdrojov na akútne problémy Rómov v Európe. Problematika edukácie sa javí ako kľúč k zlej sociálno-ekonomickej situácie rómskej populácie. Zároveň je evidentné, že ani vzdelávanie nie je samospasiteľné; k jeho využitiu je potrebná súhra všetkých faktorov a činiteľov, ktoré priamo alebo nepriamo do problematiky zasahujú – t.z. riešenie bývania, zamestnanosti, zdravotných problémov, a konečnej miere aj riešenie postojov a vzťahu majority k Rómom.

Nástroje uplatňovania krátkodobých riešení, ktoré slúžia mnohokrát na „hasenie“ akútnych krízových situácií, i dlhodobých koncepčných zámerov a vízií, ktoré prijímajú vlády jednotlivých krajín, ale aj inštitúcie Európskej únie alebo Rady Európy sú, zdá sa, dostatočne pokryté rôznymi legislatívnymi pravidlami. Napriek tomu: riešenia, najmä z pohľadu mnohých „netrpezlivých“ sú v nedohľadne, situácia Rómov sa nezlepšuje, napätie najmä sociálne narastá a hrozí výbuchom, animozita a odmietanie Rómov Nerómami sa zvyšuje. Ukazuje sa, že kľúčovou otázkou je prístup Rómov výdobytkom demokracie – k slobode a právam plnohodnotných občanov, možnosť praktickej aplikácie právnych ustanovení inštitútov demokracie a ľudských práv pre svoj individuálny rómsky život, „romipen“. Explicitne vyjadrené: poznám, chápem, uvedomujem si svoju slobodu a svoje práva a teda chcem mať možnosť uplatňovať si ich pre seba a napĺňať. A teda: som vzdelaný a preto viem, ako byť slobodný.

Zhrnuté: kľúčovou otázkou praktickej aplikácie ľudských práv ako nástroja riešenia problémov Rómov je úroveň ich vzdelania.

Ako umožňuje Slovenská republika prístup Rómov ku vzdelaniu? 

Analytický materiál z roku 2004  v piatich časťach mapuje legislatívne, lingvistické a ďalšie problémy, popisuje pokusy o riešenia v minulých rokoch a problémy, ktoré vzdelávanie Rómov sprevádzajú a načrtáva vhodné riešenia.

 

Príspevky

5. Dôsledky nesystémových riešení

4. 1. 2018

Posledný príspevok zo série článkov o prístupe Rómov k vzdelávaniu, ktorý som napísal v roku 2004, popisuje dôsledky toho, že tieto otázky neboli permanentne, dlhodobo a najmä systémovo riešené. V závere som sa pokúsil načrtnúť, aké sú možnosti riešenia aj dnes nedostatočného prístupu Rómov k vzdelávaniu. 

 

4 Lingvistické determinanty problému

4. 1. 2018

Spoločenské vedomie Rómov vychádza z hodnôt založených na kánonoch indického kastovníctva, relativizovaných determinantmi prostredia, cez ktoré v histórii prechádzali alebo ktorého sa stali súčasťou. Výchova v rodinách neviedla k samostatnosti, individualite, dôraz bol kladený na solidaritu so všetkými z rodiny. S tým korešponduje aj jazyková príprava rómskych detí. Je autentická, osobitá, dieťa začína hovoriť neskôr, dôležitá je mimojazyková komunikácia. Slovná zásoba je malá, ale pre jeho život v komunite stačí. Prevláda svet snov, fantázie a predstáv nad skutočným svetom, realitou.

 
Celý príspevok | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

3. Popis problémov uplatňovania práv na vzdelávanie príslušníkov rómskej národnostnej menšiny.

4. 1. 2018

Možno konštatovať, že nedostatočná úroveň vzdelania sa snáď najvýraznejšie podpisuje pod celkový sociálno-ekonomický status Rómov. Mnohí, dnes už dospelí Rómovia nedosiahli ani základné vzdelanie, čím sa vytvorila situácia, keď nie sú schopní riešiť si svoje problémy v zmysle uplatňovania si svojich práv, plnenia povinností, riešenia nezamestnanosti, bývania, zdravotnej starostlivosti a hygieny, spoločenského postavenia a i. Je možné konštatovať, že to,  čo „škola a spoločnosť do Rómov investuje“, sa neodráža v plnej miere v jej výsledkoch práce. Alebo inými slovami: najväčším problémom Rómov je ich nevzdelanosť.

 
Celý príspevok | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

1. Pokusy o riešenie problémov rómskej menšiny po roku 1989

4. 1. 2018

Aplikácia a realizácia legislatívnych ustanovení zameraná na zrovnoprávnenie rómskej národnostnej menšiny bola po roku 1989 a po vzniku Slovenskej republiky podporovaná množstvom koncepcií, programov, riešení sociálno-ekonomického postavenia Rómov a výrazne posilňovaná kultúrnoemacipačnými snahami predstaviteľov kultúrnych, intelektuálnych i novosformovaných politických elít Rómov. Aj v oblasti výchovy a vzdelávania bolo prijímaných množstvo programových materiálov.

 
Celý príspevok | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

2. Legislatívne podmienky riešenia problémov

4. 1. 2018

Postavenie Rómov riešia mnohé medzinárodné dokumenty. Týkajú sa ochrany ľudských práv a základných slobôd, predchádzaniu a trestaniu zločinu genocídy, politických práv, odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie a práv dieťaťa, Viaceré z nich riešia priamo problémy Rómov, napríklad otázky diskriminácie, vzdelávania, bývania, poradenstva, zdravotníckej starostlivosti, otázky kočovania, kultúrne a sociálne problémy.

 
 
Celý príspevok | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0