Choď na obsah Choď na menu
 


MONITORY MEMO 98

Monitory médií o zobrazovaní menšín

V roku 1999 som začal spoluprácu s mimovládnou organizáciou MEMO 98.

Mimovládna organizácia MEMO 98 (TU) vznikla pred parlamentnými voľbami v júli roku 1998. Jej úlohou bolo a ešte stále je monitorovať vysielanie predovšetkým elektronických médií.

V prvých rokoch sa monitorovanie konalo len v rámci Slovenskej republiky. Neskôr získala organizácia medzinárodné renomé, a tak začala realizovať prieskumy vysielania elektronických médií v rôznych krajinách j sveta, predovšetkým v štátoch s problematickým ti či totalitným zriadením.

Keďže ešte aj po nástupe Dzurindovej vlády bol postoj veľkej časti verejnosti, a tým aj médií voči menšinám negatívny, v spolupráci s MEMO 98 sme začali monitorovať vysielanie informácií elektronických médií na Slovensku o menšinách. Jednak o všetkých  a jednak osobitne o Rómoch.

Tak vzniklo v priebehu takmer desiatich rokov niekoľko projektov, výsledkom ktorých boli analýzy vysielania vtedajších elektronických médií o menšinách. Skúsenosti a poznatky z realizácie týchto projektov som neskôr prezentoval aj na stránkach známej publikácie Inštitútu pre verejné otázky Čačipen pal Roma (Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, IVO, 2002).

O poznatky z týchto analýz sa chcem podeliť teraz s návštevníkmi a čitateľmi mojej stránky. Postupne predstavím jednotlivé výsledky monitorov, pričom čitateľ si bude môcť prezrieť materiály aj na webovej stránke MEMO 98, resp. Si ich stiahnuť vo formáte PDF.

 

 

 

Príspevky

MONITORING VPLYVU VYBRANÝCH ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ NA FORMOVANIE VEREJNEJ MIENKY VO VZŤAHU K MENŠINÁM

20. 2. 2018

Doterajšie poznatky o stave zobrazovania menšín médiami všeobecne a elektronickými resp. špeciálne televíznymi, ktoré majú akýsi nepísaný modus vivendi na formovanie názorov obanov na politické a spoloenské javy hovoria, že na Slovensku neexistuje podrobná analýza mediálnej sféry. Projekty MEMO 98 od roku 1999 boli aj vzhadom na spoloenskú objednávku iba parciálnym pohadom do sveta formovania názorov o tolerancii k iným, jedineným o do etnického alebo sociálneho statusu i ideologického vnímania sveta. Dá sa to formulovaaj tak: nemáme relevantné informácie o príspevku médií na formovaní multietnickej a multikultúrnej spolonosti na Slovensku. Ergo, nevieme, o by sme mohli alebo mali robi, ako ovplyvovaa formovaverejnos, participovana výchove i realizovanápravu na základe poznania príin. V tomto smere by možno projekt Monitoring vplyvu vybraných elektronických médií na formovanie verejnej mienky vo vzahu kmenšinám mohol byprvou kvapkou do systematických a systémových aktivít, pretože sa pokúša, aj kelen na televíznych médiách, zistimieru a intenzitu televízneho vysielania v pomerne dosširokom žánrovom spektre relácií o možnože minucióznej minoritnej štruktúre. Projekt si nerobí nároky na úplnú a reprezentatívnu analýzu, ale jeho zistenia možno pokladav mnohom za signifikantné i relevantné.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

Obraz menšín vo vysielaní vybraných elektronických médií

20. 2. 2018

Táto správa prináša výsledky a analýzu mediálnej prezentácie menšín vo vybraných elektronických médiách a zároveň nadväzuje na predchádzajúce monitoringy, ktoré sa v súvislosti s touto témou realizovali od roku 2000. Predmetom analýzy boli štyri celoplošné televízie – STV, TV Markíza, TV Joj a TA3. Monitoring analyzuje spravodajské a vybrané publicistické relácie, pričom kritériom výberu bola sledovanosť a potenciálny vplyv na formovanie názorov a postojov občanov SR. Monitoring sa uskutočnil v dvoch časových fázach – v júni a v novembri 2007, pričom dĺžka každého monitorovaného obdobia bola 14  dní.

 

 

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

Lepšie správy o Rómoch

20. 2. 2018

Cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu kvality informácií a informovania o tých skupinách populácie SR, ktorú tvoria jednotlivé národnosti a etnické skupiny, so špecifickým zameraním na Rómske etnikum

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

Monitor menšín v roku 2003

20. 2. 2018

Pre rok 2003 MEMO 98 nezískalo na monitorovanie í spravodajstva médií o informáciach venovaných národnostným menšinám, najmä Rómov, nijaký grant. Napriek tomu sa rozhodlo zverejniť informácie o charaktere vysielania elektronických médií za rok 2003

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

PROJEKT "VOĽBY 2002"

20. 2. 2018

V roku 2001 MEMO 98 iniciovalo projekt Monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách v rámci počas volebnej kampane 2002. Cieľom projektu bolo skvalitnenie komunikácie medzi majoritným obyvateľstvom a minoritnými skupinami, ktoré predstavujú rozličné národnosti, etnické skupiny, vierovyznania a zároveň posilnenie ich prijímania verejnosťou. Projekt bol zameraný na zvýšenie účasti voličov – príslušníkov národnostných menšín v parlamentných voľbách 2002. Miestom realizácie projektu bola SR.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

9. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. MONITOR 2000/2001

30. 11. 2017

Na základe poznatkov, získaných s priebežného monitorovania elektronických médií v rokoch 2000 a 2001, vyhodnocovania monitorov a ďalších skúseností, týkajúcich sa metodológie monitorovania, pristúpili autori monitorovania k syntéze výsledkov. Tie v podstate zovšeobecnili závery monitorov. Vytvorili komplexný materiál, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencií a bol zaslaný relevantným inštitúciam – médiám, ministerstvu kultúry, úradu vlády a ďalším inštitúciam i mimovládnym organizáciam. Je možné konštatovať, že aj pod vplyvom monitorov a prezentácie ich výsledkov sa začala situácia v elektronických médiách postupne meniť k lepšiemu.

Projekt bol finančne podporený okrem MO 98 aj EÚ a NPOA.

Na stránke ORBIS MEA prinášam záverečnú časť materiálu. Celý materiál je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

8. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH

25. 10. 2017

V roku 2001 bol v MEMO 98 realizovaný veľký projekt RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. Išlo o analýzu a porovnanie výsledkov monitorovania informácií médií o Rómoch v rokoch 2000-2001. Výsledkom bola syntéza poznatkov a faktov, ktoré monitor zistil. Projekt bol finančne podporený Nadáciou pre občianske aktivity i z fondov Európskej únie. 

V príspevku prinášam výsledky monitorov. Komplexné materiály je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

7. Prezentácia menšín v médiách

25. 10. 2017

Občianske združenie MEMO 98 realizuje od začiatku roka monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o menšinách. Táto správa obsahuje výsledky monitoringu významných elektronických médií za obdobie apríl - jún 2000. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané všetky informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o jednotlivých témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

6 Rómska menšina v médiách

18. 10. 2017

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

5. MONITOR 2000

9. 10. 2017

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0