Choď na obsah Choď na menu
 


RÓMOVIA V MÉDIÁCH

ro--movia-v-me--dia--ch.jpg

 

 

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

 

Príspevky

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 2. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

l13362.jpgV roku  2003 vyšla na Slovensku pozoruhodná publikácia: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Vydal ju Inštitút pre verejné otázky. Editor publikácie oslovil desiatky autorov z rôznych oblastí a rôznych profesií, ktorí sa tou či onou mierou zaoberali problematikou rómskej národnostnej menšiny. Tí sa v jednotlivých kapitolách pokúsili čo najpodrobnejšie opísať a analyzovať postavenie Rómov na Slovensku. Publikácia prináša odbornej a širšej čitateľskej verejnosti zatiaľ najvyčerpávajúcejšiu analýzu rómskej problematiky, ktorá sa na Slovensku stáva jedným z najvážnejších sociálnych, kultúrnych a civilizačných problémov dneška. Súhrnná správa o Rómoch sa zaoberá otázkami kultúrnej identity Rómov, analyzuje ich vzťahy k majorite, ich súčasnú sociálnu situáciu a načrtáva demografické trendy vývoja rómskej populácie. Venuje pozornosť legislatívnemu i inštitucionálnemu rámcu riešenia problematiky a pojednáva o nej v medzinárodnom kontexte. Načrtáva i historický kontext života rómskej menšiny na Slovensku a vo svojom závere ponúka bibliografiu romistickej literatúry. Autormi tejto publikácie sú okrem analytikov Inštitútu pre verejné otázky aj experti z viacerých think tankov, mimovládnych organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk a pracovísk štátnej správy. 

Publikácia Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku vyšla v printovej verzii i na CD nosiči vo formáte PDF. Dostupná je aj na stránke: https://is.muni.cz/el/1490/jaro2017/CZS13/um/lecture10/romaglob_final.pdf

 

Ako jeden z autorov so napísal kapitolu Rómovia v médiách. Kapitola analyzuje postavenie rómskej národnostnej menšiny vo vybraných, predovšetkým mienkotvorných elektronických a printových médiách po roku 1989. Charakterizuje obraz Rómov vo verejnosti od ich príchodu do Európy, resp. na územie Slovenska. Zaoberá sa postavením a úlohou médií pri zobrazovaní života Rómov na Slovensku z hľadiska niekoľkých monitorov, ktoré realizovali viaceré inštitúcie a autori. Podrobne analyzuje monitorovanie elektronických médií mimovládnou organizáciou MEMO 98 v rokoch 2000 – 2001. Charakterizuje aj trendy, ktoré obraz Rómov v médiách vytvárajú, a to aj z hľadiska dodržiavania medzinárodných konvencií o úlohe , médií pri zobrazovaní národnostných menšín.

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

MONITORING VPLYVU VYBRANÝCH ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ NA FORMOVANIE VEREJNEJ MIENKY VO VZŤAHU K MENŠINÁM

Doterajšie poznatky o stave zobrazovania menšín médiami všeobecne a elektronickými resp. špeciálne televíznymi, ktoré majú akýsi nepísaný modus vivendi na formovanie názorov občanov na politické a spoločenské javy hovoria, že na Slovensku neexistuje podrobná analýza mediálnej sféry. Projekty MEMO 98 od roku 1999 boli aj vzhľadom na spoločenskú objednávku iba parciálnym pohľadom do sveta formovania názorov o tolerancii k iným, jedinečným čo do etnického alebo sociálneho statusu i ideologického vnímania sveta. Dá sa to formulovať aj tak: nemáme relevantné informácie o príspevku médií na formovaní multietnickej a multikultúrnej spoločnosti na Slovensku. Ergo, nevieme, čo by sme mohli alebo mali robiť, ako ovplyvňovať a formovať verejnosť, participovať na výchove i realizovať nápravu na základe poznania príčin. V tomto smere by možno projekt Monitoring vplyvu vybraných elektronických médií na formovanie verejnej mienky vo vzťahu kmenšinám mohol byť prvou kvapkou do systematických a systémových aktivít, pretože sa pokúša, aj keď len na televíznych médiách, zistiť mieru a intenzitu televízneho vysielania v pomerne dosť širokom žánrovom spektre relácií o možnože minucióznej minoritnej štruktúre. Projekt si nerobí nároky na úplnú a reprezentatívnu analýzu, ale jeho zistenia možno pokladať v mnohom za signifikantné i relevantné.

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Obraz menšín vo vysielaní vybraných elektronických médií

Táto správa prináša výsledky a analýzu mediálnej prezentácie menšín vo vybraných elektronických médiách a zároveň nadväzuje na predchádzajúce monitoringy, ktoré sa v súvislosti s touto témou realizovali od roku 2000. Predmetom analýzy boli štyri celoplošné televízie – STV, TV Markíza, TV Joj a TA3. Monitoring analyzuje spravodajské a vybrané publicistické relácie, pričom kritériom výberu bola sledovanosť a potenciálny vplyv na formovanie názorov a postojov občanov SR. Monitoring sa uskutočnil v dvoch časových fázach – v júni a v novembri 2007, pričom dĺžka každého monitorovaného obdobia bola 14  dní.

 

 

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Lepšie správy o Rómoch

Cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu kvality informácií a informovania o tých skupinách populácie SR, ktorú tvoria jednotlivé národnosti a etnické skupiny, so špecifickým zameraním na Rómske etnikum

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Monitor menšín v roku 2003

Pre rok 2003 MEMO 98 nezískalo na monitorovanie í spravodajstva médií o informáciach venovaných národnostným menšinám, najmä Rómov, nijaký grant. Napriek tomu sa rozhodlo zverejniť informácie o charaktere vysielania elektronických médií za rok 2003

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

PROJEKT "VOĽBY 2002"

V roku 2001 MEMO 98 iniciovalo projekt Monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách v rámci počas volebnej kampane 2002. Cieľom projektu bolo skvalitnenie komunikácie medzi majoritným obyvateľstvom a minoritnými skupinami, ktoré predstavujú rozličné národnosti, etnické skupiny, vierovyznania a zároveň posilnenie ich prijímania verejnosťou. Projekt bol zameraný na zvýšenie účasti voličov – príslušníkov národnostných menšín v parlamentných voľbách 2002. Miestom realizácie projektu bola SR.

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

9. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. MONITOR 2000/2001

Na základe poznatkov, získaných s priebežného monitorovania elektronických médií v rokoch 2000 a 2001, vyhodnocovania monitorov a ďalších skúseností, týkajúcich sa metodológie monitorovania, pristúpili autori monitorovania k syntéze výsledkov. Tie v podstate zovšeobecnili závery monitorov. Vytvorili komplexný materiál, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencií a bol zaslaný relevantným inštitúciam – médiám, ministerstvu kultúry, úradu vlády a ďalším inštitúciam i mimovládnym organizáciam. Je možné konštatovať, že aj pod vplyvom monitorov a prezentácie ich výsledkov sa začala situácia v elektronických médiách postupne meniť k lepšiemu.

Projekt bol finančne podporený okrem MO 98 aj EÚ a NPOA.

Na stránke ORBIS MEA prinášam záverečnú časť materiálu. Celý materiál je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

 
30. 11. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

8. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH

V roku 2001 bol v MEMO 98 realizovaný veľký projekt RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. Išlo o analýzu a porovnanie výsledkov monitorovania informácií médií o Rómoch v rokoch 2000-2001. Výsledkom bola syntéza poznatkov a faktov, ktoré monitor zistil. Projekt bol finančne podporený Nadáciou pre občianske aktivity i z fondov Európskej únie. 

V príspevku prinášam výsledky monitorov. Komplexné materiály je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

 
25. 10. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

7. Prezentácia menšín v médiách

Občianske združenie MEMO 98 realizuje od začiatku roka monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o menšinách. Táto správa obsahuje výsledky monitoringu významných elektronických médií za obdobie apríl - jún 2000. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané všetky informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o jednotlivých témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

 
25. 10. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0


 Štatistiky

Online: 3
Celkom: 88307
Mesiac: 5494
Deň: 193