Choď na obsah Choď na menu
 


LITERÁRNA VÝCHOVA

llv-logo.jpg

SLOGAN: 

Čítaj, čo ťa zaujíma, hlavne čítaj.

Povedz, čo si o prečítanom myslíš,

pohraj sa s tým

a skús vytvoriť niečo podobné. 

 

Príspevky

2. MULTIMEDIÁLNA UČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

Predložený projekt multimediálnej učebnice literárnej výchovy akceptuje nové poňatie postavenia, funkcie a vyučovania predmetu slovenský jazyka a literára v základnej škole deklarované v prinípmi a zásadami kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ciele, štruktúra i didaktické a metodické spracovanie multimediálnej učebnice literárnej výchovy prezentované v tomto projekte plne reflektuje zmeny výchovy a vzdelávania deklarované v reforme výchovno-vzdelávacieho systému. Učebnica rešpektuje Obsahový vzdelávací štandard predmetu, ktorý vymedzuje sústavu poznávacích a čitateľských kompetencií isúbor literárnovedných termínov povinne zaradených do obsahu vzdelávania.

 

 
9. 10. 2018 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

UČBNICE LITERÁRNEJ VÝCHOVY TROCHU INAK

01-uvod.jpgSLOGAN: 

 

Čítaj, čo ťa zaujíma, hlavne čítaj.

Povedz, čo si o prečítanom myslíš, pohraj sa s tým a skús vytvoriť niečo podobné. 

 
3. 10. 2018 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách

Skúsenosti s vyše desaťročnou realizáciou Projektu VVS v predmete slovenský jazyk a literatúra a dostupné analýzy výsledkov vyučovania v ostatných rokoch vedú k presvedčeniu, že súčasný modifikovaný model vyučovania a platné učebné osnovy je potrebné nahradiť novým modelom, lebo roky proklamované ciele vyučovania materinského jazyka sa v existujúcich podmienkach základnej školy dajú realizovať len čiastočne. Všetky dosiaľ uskutočnené zmeny a úpravy platných osnov neskvalitnili súčasnú koncepciu, ale len v niektorých ročníkoch zredukovali rozsah učiva. Možno povedať, že tieto zmeny v konečnom dôsledku iba konzervovali pôvodný model.

 
6. 12. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

LITERÁRNA VÝCHOVA

Literárna zložka predmetu slovenský jazyk a literárna výchova je podstatnou časťou vyučovania. Preto literárnej výchove je v návrhu novej koncepcie  venovaná osobitá pozornosť. Na spracovaní návrhu obsahu a spôsobu vyučovania literárnej výchovy som sa významne podieľal najmä preto, lebo moje skúsenosti učiteľa boli absolútne negatívne – to čo ponúkalo literárne vyučovanie v základných školách, bolo frustrujúce pre učiteľov i pre žiakov, deti sa od čítania odvracali, lebo ich škola nútila čítať nezáživné veci, ktorým vôbec nerozumeli. Preto bolo nutné vyučovanie literatúry zásadne a principiálne zmeniť. Akým spôsobom načrtáva uvedený materiál.

 
6. 12. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

Predmet slovenský jazyk v základnej škole

v sérii príspevkov zameraných na prezentáciu novej koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ktorá bola vytvorená v roku 1994, pokračujeme časťou, venovanej jazykovému vyučovania.  Charakterizuje základné princípy jazykového vyučovania, stanovuje teoretické východiská a výchovné a didaktické ciele, metodické postupy i spôsob hodnotenia a tiež načrtáva spôsob, akým by mal byť štrukturovaný obsah vyučovania slovenského jazyka.

 
8. 11. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

PRINCÍPY VYUČOVANIA SJ A LV

Nová koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základnej škole akceptuje nasledovné základné princípy vyučovania slovenského jazyka a literatúry:

 
8. 11. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

LITERATÚRA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

 Skúsenosti s doterajším spôsobom vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra i analýzy jeho výsledkov aj na úrovni stredných škôl dokazujú, že súčasný model vyučovania a platné učebné osnovy sú nevyhovujúce. Neakceptujú ani súčasný stav vedeckých poznatkov, ani európske kritéria na didaktické stvárnenie problematiky. Proklamované ciele vyučovania materinského jazyka sa v existujúcich podmienkach stredných škôl dajú realizovať len čiastočne. Doteraz uskutočnené zmeny a úpravy platných osnov neprispeli k ich skvalitneniu, znamenali len čiastkové retušovanie ideologických nánosov minulosti, resp. vytvorili zdanie plurality vo výbere učiva. Tieto zmeny v konečnom dôsledku iba konzervovali pôvodný model.

 
8. 11. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

NOVÁ KONCEPCIA LITERÁRNEJ VÝCHOVY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Na základe analýzy stavu vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ a SŠ bola vypracovaná a schválená Koncepcia vyučovania predmetu. Jej súčasťou sú osnovy pre ZŠ. Novovytvorený predmet Čítanie a literárna výchova prezentuje ako prvoradú estetickú funkciu literatúry a druhovo-žánrové a tematické osnovanie. Koncepčné zmeny vyžadujú aj nové učebnice a nový obsah vzdelávania učiteľov.

Príspevok odznel na konferencii v rámci MEDACTY v Nitre.

 
18. 10. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0

KTO CHYTÁ V ŽITE NÓRSKE DREVO

Príspevok s možno trochu čudným názvom hovorí o mojich stretnutiach s dvoma generačnými výpoveďami o období dospievania. Ide o romány Kto chytá v žite a Román Nórske drevo.

 
13. 9. 2017 | Rubrika: LITERÁRNA VÝCHOVA | Komentáre: 0


 Štatistiky

Online: 8
Celkom: 112451
Mesiac: 5656
Deň: 257