Choď na obsah Choď na menu

    TVORBA MATERIÁLOV  

 • Analýzy, rozbory a hodnotenia v oblasti vzdelávania, školskej samosprávy, problematiky riadenia v školstve, vzdelávania dospelých
 • Prieskumy a výskumy v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých
 • Analýza sociálno-ekonomického vývoja SR za obdobie rokov 1990-1998
 • Analýzy vysielania mienkotvorných médií v spolupráci s MVO MEMO 98 o rómskej menšine.
 • Strategickéh zámery v oblasti vzdelávania a školského systému, národného programu vzdelávania
 • Prognóza trhu práce
 • PedagogickÉ dokumentY (učbné plány, učebné osnovy), metodiky, štúdie 
 • Scenáre kultúrnych programov, pásiem poézie, galaprogramov, relácií
 • Nová koncepcia maturitnej skúšky
 • Projekt doplnkovej učebnice o dejinách a živote Rómov pre školy
 • Projekty COMENIUS, PHARE, EURROM, INTERFACE Colection
 • Pparticipácia na tvorbe koncepcií výchovy a vzdelávania Konštantín, Duch školy, Milénium
 • Tvorba legislatívnych noriem, stanoviská k legislatíve
 •  Recenzie, posudkyA
 • Lektorská činnosť vo vzdelávaní dospelých
 • Vzdelávanie učiteľov
 • Vzdelávanie frekventantov štúdia pracovníkov médií 
   

 

KONKRÉTNE PROJEKTY    

 

 • Seminár Rady Európy Dejiny stredoeurópskeho priestoru v kontexte súčasných integračných tendencií Európy (projekt, scenár, návrhy dokumentov)
 • Úprava učebných osnov dejepisu pre ZŠ a SŠ
 • Vyučovanie dejepisu na základných a stredných školách (prieskum a štúdia)
 • Nová koncepcia vyučovania dAejepisu v základných a stredných školách
 • Učebné osnovy dejepisu pre základnú školu
 • Metodická príručka k vyučovaniu dejepisu na ZŠ
 • Učebné osnovy dejepisu pre 8 ročné gymnáziá
 • Nová koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základnej a strednej škole
 • Učebné osnovy čítania a literárnej výchovy pre základnú školu
 • Koncepčná prestavba vyučovania dejepisu v základných a stredných školách SR (Analytická štúdia)
 • Literatúra na stredných školách (Analytická štúdia)
 • Pprojekt Semináre Rady Európy k problematike vzdelávania Rómov
 • Projekt učebnice Rómsky dejepis
 • Projekt konverzačnej príručky Rómčina na každý deň
 • Projekt Interface
 • Monitorovanie prezentácie národnostných, etnických menšín a subkultúr v masmédiach
 • Projekt internetovej stránky „Občan Róm“
 • „Ľud z rodu Rómov“ – doplnková učebnica pre žiakov základných a stredných škôl
 • Projekt internetovej stránky Štátneho pedagogického ústavu
 • Nová koncepcia maturitnej skúšky v SR
 • Projekt Špecializačného a inovačného štúdia pre učiteľov rómskych žiakov
 • Projekt Comenius – výchovy a vzdelávanie rómskych detí
 • Projekt Tolerancia (interdisciplinárna multietnická doplnková učebnica pre základné a stredné školy)
 • Projekt Národné informačné, dokumentačné a vzdelávacie centrum pre Rómov
 • Projekt Experimentálna verifikácia efektívnosti kurikula rómskeho jazyka a literatúry v základných a stredných školách
 • Projek učebnice Literárna čítanka pre 6. a 7. ročník ZŠ
 • Projek multimediálnej učebnice Literárna výchova pre ZŠ
 • Učebné osnovypredmetu Jazyk slovenský a literárna výchova pre 1. – 9. ročník ZŠ (návrh)
 • Štruktúra literátnej výchovy pre 2. stupeň ZŠ (návrh)
 • Dejiny Rómov, učebnica (v rukopise)
 • Články a prednášky na tému Prístup Rómov k vzdelávaniu
 • Projekt digitálnej učebnice História Rómov na Slovensku
 • Projekt ESF Implementácia obsahu rómskych reálií do vzdelávania žiakov základnej školy prostredníctvom  multimediálnej digitálnej učebnice
 • Mýty a stereotypy o Rómoch
 • Menšiony – kauzistická štúdia (v rukopise)
 • Rómovia v médiách
 • Projekt Tolerancia
 • Chlapec z osady – projekt multimediálnej učebnej pomôcky
 • Dejepisná čítanka Pátrame po minulosti Rómov
 • Námety na digitálne vyučovanie dejepisu
 • Projekt Dočasné opatrenia pre zabezpečenie vzdelávania učiteľov rómskeho jazyka a literatúry a rómskch reálií v ZŠ a SŠ
 • Koncepcia predmetu Rómske reálie
 • Učebné osnovy a učebné plány predmetu Rómske reálie v ZŠ a SŠ
 

Kontakt

Štatistiky

Online: 5
Celkom: 361868
Mesiac: 4869
Deň: 138