Choď na obsah Choď na menu

1. PROJEKT PRINTOVEJ UČEBNICE LITERÁRNEJ VÝCHOVY

ucebnica_spisovatel12.jpg

 

NA NÁVŠTEVE U SPISOVATEĽA

Literárna čítanka

 

SLOGAN:

Nový model učebníc = nová filozofiu vyučovania literárnej výchovy

ucebnica_spisovatel12.jpg

 

 

ucebnica_spisovatel.jpgPROJEKT PRINTOVEJ UČEBNICE

ŠTRUKTÚRA UČEBNÍC

Prvá časť projektu učebníc literárnej výchovy pre základné školy definuje cieľ projektu: Literárna výchova by mala byť estetický a výchovný predmet. Výber textov je založený na druhovo-žánrovom princípe. Prostriedkom poznávania literárnej teórie a histórie je hra ako didaktický prostriedok. Štruktúra učebníc predstavuje jednotlivé jej prvky – čítanku, čitateľský denník, príručku literárnej teórie, metodickú príručku.CIEĽ PROJEKTU

Predložený projekt učebníc literárnej výchovy akceptuje novú koncepciu vyučovania slovenského jazyka a literárnej výchovy v základnej škole i nové učebné osnovy predmetu Slovenský jazyk a literatúra výchova. V súlade s požiadavkami literárnej praxe a skúsenosťami učiteľov projekt súčasne predpokladá taký súbor učebníc a pomôcok, ktoré sa v v doterajšom vyučovaní literatúra nepoužili. Tento súbor vychádza zo základnej axiómy novej koncepcie vyučovania literárnej výchovy: chápať literárnu výchovu ako estetický a výchovnýpredmet s dôrazom na estetický zážitok, na akceptovanie literatúry ako kultúrneho artefaktu.

Projekt dôsledne dodržiava učebné osnovy, kde je dôraz kladený na druhovo - žánrovétematické členenie, pričom akceptuje obsahom a výberom ukážok literárnych diel vekovú štruktúru žiakov, pre ktorých sú učebnice určené. Vzdelávaciu stránku projekt poníma v intenciách požiadaviek učebných osnov, pričom literárna teória i literárna históriasú prezentované hravými formami.

V zmysle požiadavky učebných osnov je pri výbere literárnych textov kladený prioritný dôraz na literatúru slovenskú, kde sa kladie dôraz na predstavenie národných literárnych tradíciía na prezentáciu súčasnej slovenskej literárnej produkcie pre deti a mládež. Výber autorov, literárnych diel alebo ich ukážok pre jednotlivé ročníky má za cieľ dokumentovať čo najširšiu škálu tvorby jednotlivých autorov literárno-historickom kontexte. Literárne ukážky inonárodnej literatúry akceptujú národnostné a etnické pomery na Slovensku a sú využité ku komparácii pri analýze a definovaní štruktúry daného žánra.

 

ucebnica_spisovatel15.jpgKONCEPCIA UČEBNÍC 

Koncepcia vyučovania i učebné osnovy literárnej výchovy postavili pred autorov projektu učebníc otázku obsahového i formálneho štrukturovania učebníc literárnej výchovy. Učebnice svojím poňatím, obsahom i štruktúrou majú za cieľ transformovať do vyučovacieho procesu novú filozofiu vyučovania literárnej výchovy. Súčasne sa pokúšajú riešiť súčasný nepriaznivý vývin čitateľských záujmov žiakov základných škôl, ktoré sa neskôr prejavujú negatívne aj v úrovni literárneho vkusu stredoškolskej mládeže. A v súlade s učebnými osnovami akceptujú ako účelové didaktické prostriedky vyučovacieho procesu v literárnej výchove aj ďalšie formy a možnosti sprostredkovania kultúrnej a umeleckej tvorby - film, ale najmä audio video a tvorbu i využívanie počítačov a internetu. Štruktúra učebníc pre príslušný ročník, ich formálna, didaktická a metodická stránka akceptuje individualitu žiaka a umožňuje variabilný prístup učiteľa k tvorbe vyučovacej hodiny.Súčasne otvára možnosti prepojenia literárneho vyučovania s ďalšími predmetmi, predovšetkým s vyučovaním slovenského jazyka, ale aj s výtvarnou výchovou, hudobnou výchovou, dejepisom. Učiteľ môže sám rozvrhnúť učivo podľa úrovne žiakov a  diferencovať prácu s nimi, ktorý celok integrovať s ďalšími predmetmi, kde  učiť v bloku. Žiak si môže sám určiť tempo a čas venovaný celku, resp. jednotlivým jeho častiam, vybrať si, akou cestou ísť, čo uprednostniť.

Učebnice literárnej výchovy tvoriavýznamovo prepojený celok s učebnicami slovenského jazyka-akcentujú proklamovaný komunikatívno-poznávací a zážitkový  model vyučovania novej koncepcie a osnov vyučovania  slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ.

 

ucebnica_spisovatel16.jpgŠTRUKTÚRA UČEBNÍC

Koncepcia tvorby učebníc predpokladá rovnakú štruktúrupre všetky ročník II. stupňa základnej školy:

I. Literárna čítanka 

(v každom ročníku jedna)

Literárna čítanka predstavuje súbor (antológiu) literárnych textov alebo úryvkov literárnych textov bez literárno-teoretických a literárno-historických didaktických doplnkov. Čítanka predstavujú umelecké dielo, po ktorom žiak siaha ako po obľúbenej knihe, nie ako po učebnici. Otázky a úlohy za textami oslabujú pocit autentického čitateľa. Texty z čítaniek sú súčasťou cvičení v cvičebnici literárnej výchovy - Čitateľskom denníku - i v učebnici a pracovnom zošite slovenského jazyka. Takto žiak pomocou učiteľa a didaktickej štruktúry učebníc reflektuje text z viacerých strán - od zážitkovej fázy po poznávaciu - ako je umelecké dielo urobené zo stavebných prvkov, ktoré predstavujú jazykové prostriedky, po ich obrazné vyjadrenie a usporiadanie v literárnom diele. Dochádza k procesu vnútropredmetovej integrácie.  Čítankové texty sú vyberané tak, aby žiak nemal pocit priepasti medzi tým, čo ho zaujíma a tým, čo by mal  poznať. 

·     Názov- hlavný titul literárnej čítanky má obrazne vystihnúť hlavnú tému daného ročníkaa charakterizovať jej obsah. Je členená na širšie tematické celky, ktoré majú názvy poetického charakteru, súvisiace s obsahom celku.

·     Didaktická štruktúra čítaniekje založená na ústredných  témach - sú to bloky textov tematicky prepojených, ktoré  sú predelené textami vhodnými na precvičovanie  artikulácie, správnej a spisovnej výslovnosti a intonácie (riekanky) a cibrenia mysle (hlásky).

·          Výtvarne je spracovaná a poňatá ako umelecký artefakt, ako beletrizovaná knižka, ktorú si možno kedykoľvek dať do knižnice. Grafické a výtvarné riešenie čítanky je chápané ako symbióza dvoch estetických stránok toho istého procesu - literárne spracovanie i výtvarné riešenie. Predpokladá štvorfarebné výtvarné riešeniečítanky. 

·     Formátčítanky akceptuje bežný formát umeleckej literatúry pre deti a mládež daného veku: 

-      5. a 6. ročník formát A5,128 strán

-      7. - 9. ročník formát B5. 192 strán

·     Väzba: viazaná

·     Tlač:farebná - ilustrácie

·     Literárnu čítanku žiaci vrátia na konci školského roka, poprípade si ju môžu od školy odkúpiť. 

 

II. Čitateľský denník - cvičebnica literárnej výchovy

(v každom ročníku jedna) 

Čitateľský denníkpredstavuje cvičebnicu literárnej výchovyako kombinovanýtyp učebnice a pracovného zošita s upravenými textami a rôznymi typmi úloh členených do tematických celkov. V jednotlivých tematických celkoch sú rozpracované témy, ktoré sa viažu na konkrétne texty v čítanke a smerujú k osvojeniu si učiva podľa osnov, resp. sú v nich integrovanétémy z jazyka s textami z literárnej čítanky. Cvičebnica nahrádza čitateľský denník, ktorí žiaci tvorili do osobitných zošitov a čiastočne nahrádza aj zošity na poznámky. 

Grafické riešeniepredpokladá motivačnégrafické stvárnenie, modifikované vzhľadom na štruktúru tematického celku ako základnej stavebnej bunky cvičebnice.Obsahuje didaktické hry, ponuky na výtvarne dotvorenie témy, vystrihovačky, ktorých časti slúžia na didaktické hry, skladačky. Súčasťou každého tematického celku sú voľné plochyslúžiace na písanie poznámok

Výtvarné riešeniejednotlivých častí je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a je individuálnym prejavom každého žiaka. Žiaci budú do cvičebnice písať, kresliť, vystrihovať z nej. 

Cvičebnica je nenávratná

 

III. Literárna rukoväť (pre všetky ročníky druhého stupňa jedna) - ako zbierka textov literárnej teórie, literárnej histórie a bibliografia čo najširšieho spektra autorov. Rukoväť žiaci dostanú v 5. ročníku a vrátia ju po ukončení ZŠ.

 

IV. Metodická príručka pre učiteľov.

Metodická príručka bude samostatná pre každý ročník. Jej obsahom bude platná koncepcia a osnovy, ďalej štandardy; výklad kocepcie tvorby učebníc; ukážky hodín; výklad práce s jednotlivými celkami. Všetko uvedené chápeme (okrem osnov a štandardov) nie ako doktrínu, ale ako  inšpiráciu pre tvorivú prácu učiteľa.

Metodická príručka bude mať formu inštrukcie pre prácu s Literárnou čítankou, Cvičebnicou literárnej výchovy a Literárnou rukoväťou, ako aj metodickou pomôckou pre prácu s učebnými osnovami a učebnicami počas školského roka. Bude obsahovať aj rôzne varianty ročných časovotematických plánov a modely rôznych typov vyučovacích hodín a vyučovacích blokov.

ucebnica_spisovatel18.jpg

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 5
Celkom: 361868
Mesiac: 4869
Deň: 138