Choď na obsah Choď na menu

3. DIGITÁLNE DVD

Projekt multimediálnej učebnice pre DVD nosiče, vytvorený v roku 2009, ponúkal aj praktickú ukážku, ako by takáto učebnica fungovala. DVD ponúkalo rôzne typy riešení, vstupy do rubrík, súborov, dokumentov, prepojenia na internet, audio a video ukážku. Ilustráciami DVD dopĺňame texty príspevkov zameraných na projekt digitálnej učebnice.

01b-uvod.jpg

 

MULTIMEDIÁLNE

 

DVD

 

 

Multimediálne DVD bude na nosiči DVD formátu s kapacitou 4,7, resp. 9GB môže byť:

a.)   prílohou každého výtlačku literárnej čítanky a bude vložené v obale vo vnútri čítanky

b.)   vydané ako doplnok čitanky v počte jeden alebo viac kusov pre triedu

c.)   dodané samostatné v počte niekoľko kusov pre jednu základnú školu

Formát informácií:

1.     rôzne typy textových dokumentov

2.     foto dokumenty, videonahrávky, audio nahrávky

3.     grafické dokumenty

Grafické a digitálne spracovanie multimediálneho DVD vychádza z modelu multimediálnych učebníc, ktoré navrhol a vytvoril predkladateľ projektu. Toto technické riešenie poskytuje relevantné informácie percipientovi na základe jeho aktívneho prístupu pútavou, nenásilnou formou. Učebnica bude spracovaná formou DVD-Romu, použiteľnom v počítačoch. Systém bude upravený na možnosť prehrávania obsahu DVD-Romu vo všetkých operačných systémoch (Windows, Macintosh, Linux).

Výtvarné a grafické spracovanie obsahu DVD učebnice bude vytvorené tak, aby systém ponúkol užívateľovi naozaj netradičný a pútavý obsah, pričom jednou z možných aplikácií bude forma výučby riešená akoby neformálnym vzdelávaním. Celý obsah bude graficky pripomínať skutočné reálie, do ktorých bude môcť používateľ zasahovať.

Grafické spracovanie informácií bude vychádzať z konkrétneho a reálneho prostredia žiakov – zobrazená bude imaginárna obec jej kľúčové objekty a centrá – škola, kostol, obecný úrad, dom kultúry, knižnica, hlavné námestie, obytné časti, poprípade aj  širšie okolie pričom žiaci budú môcť jednotlivé prvky modifikovať prostredníctvo kresieb, fotografí vlastnej skutočnosti.

Hlavným pracoviskom bude škola a konkrétna trieda žiakov, ktorí budú na hodine pracovať. V škole budú graficky znázornené riaditeľňa, triedy, knižnica, špecializované učebne, jedáleň, poprípade ďalšie  priestory. Súčasťou grafického riešenia triedy bude jej vybavenie, lavice s rozmiestnením žiakov, katedra.

Didaktickým modelom vyučovania literárnej výchovy bude vytváranie literárneho a umeleckého portfólia každého relevantného žiaka, triedne kultúrneho ho a školského portfólia a podrobného portfólia obce formalizovaného do podoby čitateľského denníka, triednej, školskej a mestskej knižnice. Žiaci vedení učiteľom budú napĺňať jednotlivé modelované prvky portfólia rôznymi informáciami - o svojich čitateľských kompetenciach, o kultúrnom zázemí svojej rodiny, o čitateľských a iných kultúrnych aktivitách svojej triedy, školy a obce. Informácie budú rôzneho typu (texty, fotografie, kresby, video a audio nahrávky). Tieto konkrétne reálie budú konfrontované a porovnávané so všeobecnými a globálnymi informáciami a poznatkami o literatúre a kultúre.

Modifikáciou celého systému uloženého na DVD nosiči môže byť ternetová stránka škoy alebo triedy, ktorá umožňuje permanentné aktualizovanie, inovovanie a dopĺňanie obsahu, modifikovanie didaktických postupov, grafického stvárnenia i digitálneho spracovania a on-line prevádzkovanie s možnosťou priameho vstupu recipientov a záujemcov, čo však predstavuje zvýšené nároky na prevádzku a aktualizáciu dát.

 

Realizácia vyučovacieho procesu

V intenciách posilňovania a rozvíjania počítačovej gramotnosti je nevyhnutné počítače ako vyučovací prostriedok využívať aj na hodinách literárnej výchovy. Zvyši to okrem iného maj atraktívnosť vyučovania predmetu.

Využitie DVD multimediálnej učebnice literárnej výchovy je možné zabezpečiť viacerými spôsobmi.

11acitanka.jpg

 

1.    DVD učebnicu majú všetci žiaci.Vtedy je možné kombinovať formáty úloh tak, aby žiaci okrem digitálneho riešenia úloh prostredníctvom počítača využívali aj rukom a preom písané texty.

2.    DVD učebnica je k dispozícii iba učiteľovi.

a.)           Učiteľ môže DVD nosič skopírovaťpre všetkých žiakov alebo pre skupiny (aby žiaci, ktorí majú počítač,  mohli praciovať aj doma).

b.)           Učiteľ môže v rámci svojej prípravy vytlačiť a skopírovaťúlohy a cvičenia; audio a videonahrávky, resp. aj niektoré vybrané textove dokumenty môže prezentovať cez dataprojektor.

3.     Škola nemá dostatočný počet počítačov.

Učiteľ si cez školský počítač alebo počítač niektorých žiakov vytlačí relevantné texty a nakopíruje ich dostatočný počet pre všetkých žiakov. Audio a videonahrávky učiteľ prezentuje cez audio resp. videoprehrávač.

Učiteľ v intenciách postavenia predmetu podľa časovo-tematického plánu v rámci prípravy na hodinu:

·      vyberie si model a typ vyučovacej hodiny

·      doplní alebo modifikuje danú štruktúru hodiny

·      urobí výber dokumentov do jednotlivých častí štruktúry a rozhodne o fome spracovania (vytlačený text, digitálne spracovanie)

Žiaci počas vyučovacej hodiny riešia úlohy v intenciách prípravy, môžu dávať návrhy na modifikácia postupov alebo doplnenie prvkov jednotlivých častí hodiny. Modelovanie vlastného portfólia  je možné realizovať ako riešenie zadanej úlohy na základe analýzy témy vyučovacej hodiny alebo ako vopred pripravených a spracovaných modelov informácií ako súčasti niektorých vybraných častí vyučovacej hodiny, ktoré ponúkne žiak alebo skupiny žiakov do obsahu  danej témy.

Práca žiakov na doplňovaní a modifikovaní databázy informácií bude vychádzať z ich vlastnej iniciatívy, nápadov i na základe usmerňovania učiteľa. Žiaci by môžu do tvorby a úpravy informácii zapojiť rodičov, ďalších členov rodiny, pričom môžu využívať všetky dostupné prostriedky vytvárania produktov – vlastný počítačť, fotoaparát, kameru, nahrávacie aparáty, veľmi vhdným prostriedkom je aj mobil, ktorý je možné využiť ako nahrávacie zariadenie zvuku, fotoaparát alebo kameru.

 

POZÍTÁVA MULTIMEDIÁLNEHO RIEŠENIA30-zvukovy-archiv-ukazka.jpg

Realizácia projektom ponúkaného systému vyučovania predmetu literarárna výchova prostredníctvom mulitimediálnej DVD učebnice plne akceptuje požiadavky na rozvoj komunikačných a počítačových kompetencií a preferuje aplikačno-kreaitívny prístup k výchove a vzdelávaniu. Žiaci sa môžu stať nielen recipientami poznatkov umeleckej literatúry i kultúry ako celku, ale sa ja podieľať na jej spoluvytváraní a formovaní.

Navrhnutá koncepcia multimediálnej učebnice umožňuje:

 

  1. upravovať, opravovať a variovať obsah i jeho jednotlivé časti a zložky
  2. overovať v praxi vo vyučovacom procese jednotlivé časti a prvky
  3. permanentne dopĺňať a inovovať databánku textov, multimediálnych ukážok, cvičení a úloh
  4. participovanie pomerne širokému okruhu odborných i pedagogických pracovníkov na tvorbe základného variantu DVD učebnice,
  5. modifikovať formáty tlačených i digitálne spracovaných mateiálov.

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 337285
Mesiac: 5643
Deň: 177