Choď na obsah Choď na menu

4. ŠTRUKTÚRA DVD

Projekt multimediálnej učebnice pre DVD nosiče, vytvorený v roku 2009, ponúkal aj praktickú ukážku, ako by takáto učebnica fungovala. DVD ponúkalo rôzne typy riešení, vstupy do rubrík, súborov, dokumentov, prepojenia na internet, audio a video ukážku. Ilustráciami DVD dopĺňame texty príspevkov zameraných na projekt digitálnej učebnice.

 

Multimediálne DVD plní funkciu:

1. Cvičebnice literárnej výchovy 

2. Čitateľského denníka každého žiaka

3. Metodickej príručky pre učiteľa

4. Digitalizovanej internej multimediálnej knižnice triedy a žiaka

5. Databanky úloh a cvičení

 

03a-navod-na-pouzitie.jpg

 

 

Cvičebnica literárnej výchovy. 

 

 

 

Cvičebnica literárnej výchovy  predstavuje kombinovaný typ učebnice a pracovného zošita s upravenými textami z literárnej čítanky a rôznymi typmi úloh. Tematické celky sú identické zo štruktúrou celkov v čítanke. Formálne didaktické a metodické spracovanie každej témy smeruje k osvojeniu si učiva podľa vzdelanostných štandardov. Grafické riešenie predpokladá motivačné grafické stvárnenie, modifikované vzhľadom na štruktúru tematického celku ako základnej stavebnej bunky cvičebnice. Obsahuje didaktické cvičenia, úlohy, hry, ponuky na výtvarne alebo multimediálne dotvorenie témy. Výtvarné riešenie jednotlivých častí je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a je individuálnym prejavom každého žiaka. 

 

Štruktúra cvičebnice09a-citate--sky-dennik.jpg

Štruktúra vychádza z obsahu a členenia literárnej čítanky. Hlavný názov je identický s názvom v literárnej čítanke, členenie na tematické celky tak misto.. Jazyk a štýl úloh a otázok v jednotlivých tematických celkoch je identický s jazykom a štýlom témy a žánra. 

Základným prostriedkom k dosiahnutiu poznávacích a výchovných cieľov je hra, v ktorej dieťa bude mať možnosť precítiť, skúsiť, prežiť a tak pochopiť významy sprostredkovaných textov a prostredníctvom nich človeka a svet. Cieľom je poznanie - rozumové aj citové,  cez ktoré sa žiak môže dopracovať aj k estetickému i etickému poznaniu, ktoré kultivuje človeka. Cvičebnica využíva nielen komunikačné zručnosti, ale aj ďalšie zručnosti detí, ktoré sú koncipované ako výtvarné, audiomediálne, filmové a digitálne spracovanie témy (diela, úryvku), ponúka rôzne druhy digitálne spracovaných didaktických hier, inscenačné postupy, atď. Typy úloh v každom tematickom celku sú koncipované tak, aby akceptovali všetky zložky výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

07a-metodicka-prirucka-.jpgManuál.

Každá cvičebnica má manuál, ktorý oboznámi učiteľa žiakov so štruktúrou cvičebnice, s typmi úloh, spôsobom práce s cvičebnicou, značkami a symbolmi (piktogramami). Formulácie textu manuálu sú digitálne spracované ako hypertextové prepojenia, t.z. že príslušné pojmy, výrazy, formulácie hneď v „bubline“ zobrazia význam, definiciu alebo obsah, alebo je možné kliknutím resunúť sa do hypertextu, kde sú pojmy alebo slová podrobnejšie vysvetlené.

 

Databáza informácií cvičebnice22a-katalog.jpg

Je to vlastne banka dát rôzneho formátu, ktorá obsahuje:

  1. Úvodné tematické eseje, ktorých texty eseje sú digitálne spracované ako hypertextové prepojenia, t.z. že príslušné pojmy, výrazy, formulácie hneď v „bubline“ zobrazia význam, definiciu alebo obsah, alebo je možné kliknutím resunúť sa do hypertextu, kde sú pojmy alebo slová podrobnejšie vysvetlené.
  2. Výber upravených literárnych textov
  3. Rožširujúcu ponuku literárnych textov danej témy a žánrové spracovanie (Žánrovo-tematická knižnica)
  4. Databanku informácií o autoroch a dielachzákladného radu a rozšíreného výberu  tematického crelku, informácie o relevantných internetových stránách s možnosťou okamžitého prepojenia
  5. Galériu výtvarných diel, fotografií
  6. Filmotéku – ukážky (zostrihy) filmového alebo divadelného spracovania literárnych diel
  7. Audioknižnicu– audiomediálne ukážky literárnych diel (dramatiázie, divadelné hry, prednesy, hudobné spracovanie – piesňová tvorba).
  8. Databanku cvičení, úloh a pokynov
 

Kontakt

Štatistiky

Online: 4
Celkom: 361858
Mesiac: 4876
Deň: 141