Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 1. ŠTRUKTÚRA

Základný didaktický formát v projekte učebníc je cvičebnica – aj ako modifikácia čitateľského denníka. Projekt popisuje jednotlivé časti cvičebnice- úvodný kvázi manuál pre žiakov, motivačnú časť venovanú predchádzajúcim témam, nový tematický celok, stredný dvojlist cvičebnice a záverečnú dvojstranu.  

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ŠTRUKTÚRA

13a-cvicebnica.jpgZákladný didaktický formát v projekte učebníc je cvičebnica – aj ako modifikácia čitateľského denníka. Projekt popisuje jednotlivé časti cvičebnice- úvodný kvázi manuál pre žiakov, motivačnú časť venovanú predchádzajúcim témam, nový tematický celok, stredný dvojlist cvičebnice a záverečnú dvojstranu.  

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

 

Štruktúra cvičebnice

Štruktúra vychádza z obsahu a členenia literárnej čítanky. Hlavný názov je identický z učebnicou, členenie na tematické celky je podľa členenia učebnice. Jazyk a štýlzadaní, úloh, otázok v jednotlivých tematických celkoch je identický s jazykom a štýlom témy(rozprávka, verše a p. ). 

Základným prostriedkom k dosiahnutiu poznávacích a výchovných cieľov je hra, v ktorej dieťa bude mať možnosť precítiť, skúsiť, prežiť a tak pochopiť významy  sprostredkovaných textov a prostredníctvom nich človeka a svet. Cieľom jepoznanie - rozumovéajcitové,  cez ktoré sa žiak môže dopracovať aj k estetickému i etickému poznaniu, ktoré kultivuje človeka. Cvičebnica využíva nielen slovné, ale aj ďalšie zručnostidetí, ktoré sú koncipované ako vystrihovačky, skladačky, omaľovánky, v ktorých sú prítomné aj ďalšie druhy didaktických hier - tajničky, prešmyčky, jazykolamy, doplňovačky atď. Strany cvičebnice - to, čo žiak z nich vyrobí, nie je iba jednorázová pomôcka, môžu by využité priebežneaj pri ďalších aktivitách. 

 

Manuál.03a-navod-na-pouzitie.jpg

Každá cvičebnica má manuál, ktorý oboznámi učiteľa žiakov so štruktúrou cvičebnice, s typmi úloh, spôsobom práce s cvičebnicou, značkami a symbolmi (piktogramami). Formulácie textu manuálu sú digitálne spracované ako hypertextové prepojenia, t.z. že príslušné pojmy, výrazy, formulácie hneď v „bubline“ zobrazia význam, definiciu alebo obsah, alebo je možné kliknutím resunúť sa do hypertextu, kde sú pojmy alebo slová podrobnejšie vysvetlené.

 

Databáza informácií cvičebnice

Je to vlastne banka dát rôzneho formátu, ktorá obsahuje:

1.                  Úvodné tematické eseje, ktorých texty eseje sú digitálne spracované ako hypertextové prepojenia, t.z. že príslušné pojmy, výrazy, formulácie hneď v „bubline“ zobrazia význam, definiciu alebo obsah, alebo je možné kliknutím resunúť sa do hypertextu, kde sú pojmy alebo slová podrobnejšie vysvetlené.

2.                  Výber upravených literárnych textov

3.                  Rožširujúcu ponuku literárnych textov danej témy a žánrové spracovanie (Žánrovo-tematická knižnica)

4.                  Databanku informácií o autoroch a dielachzákladného radu a rozšíreného výberu  tematického crelku, informácie o relevantných internetových stránách s možnosťou okamžitého prepojenia

5.                  Galériu výtvarných diel, fotografií

6.                  Filmotéku – ukážky (zostrihy) filmového alebo divadelného spracovania literárnych diel

7.                  Audioknižnicu– audiomediálne ukážky literárnych diel (dramatiázie, divadelné hry, prednesy, hudobné spracovanie – piesňová tvorba).

8.                  Databanku cvičení, úloh a pokynov

 

I. Úvod

Každá cvičebnica má svojho maskota - sprievodcupo jej stránkach. V úvode sa maskot predstaví a oboznámi žiakov so štruktúrou cvičebnice, typmi úloh, spôsobom práce s cvičebnicou, značkami a symbolmi (piktogramami). 

 

Typy úloh a riešení:

skrátená verzia obsahu článku

v každom tematickom celku - jeden text jednostranový -, výraznejší typ písma

  • úlohy pre slabších žiakov - prečítať text, porozprávať obsah
  • úlohy pre lepších žiakov - porovnať skrátenú a úplnú verziu, nájsť odlišnosti alebo rozdiely
  • úlohy pre výborných žiakov - porovnaním základného s kráteného textu vybrať kľúčové slová alebo vety

 

osnova

v každom celku jeden vzor osnovy ukážky

  • slabší žiaci - porozprávať obsah podľa osnovy
  • priemerní žiaci - zostaviť osnovu iného článku
  • výborní žiaci - podľa ďalšej osnovy zostaviť  príbeh

kľúčové slová

z úryvku sú vybrané kľúčové slová, slovné spojenia - žiaci zostavujú vety, vetné spojenia, celé úryvky

 

upravený text

spojenie viacej textov do jedného - rôzne postavy z rôznych textov, neadekvátne konanie postáv, neadekvátne oblečenie postáv, neadekvátny výzor postáv,

 

dopĺňanie

vynechanie slov, slovných spojení, viet, odsekov - žiaci dopĺňajú

doplnenie začiatku alebo konca príbehu

 

dramatizácia textu

čítanie, ilustrovanie, rozprávanie, hry, testy, písomné prejavy, tvorenie nových textov

V úvode cvičebnice - uviesť rubriky

 

čo sa bude robiť pravidelne- hitparáda, literárny časopis - literárne okienko

 

Bodovanie činností

Sledovanie stavu bodov; nakresli model ako príklad - mená - týždne a body 

Literárna liga - bodovanie v triede

Literárna superliga - medzitriedna súťaž

rubrika Fanklub; medzitriedna súťaž fanklubov, výmena informácií a materiálov, spolupráca s inými školami, so zahraničím

V každom tematickom celku nakresliť riadky- Moje poznámky, nápady, pripomienky

 

Čo si sa naučil- testy

Do čitateľského denníka

Nájdi vo svojej knižnici- Prírastky v mojej knižnici (/uvádzať polročne aj s anotáciou)

 

Metódy- rozhovor, predvádzanie, pozorovanie

Obsahová analýza- Rozprávanie, vyhľadávanie, obmieňanie, orientácia, dramatizácia

Kritériá hodnotenia literárnej postavy

 

II. Čo sme sa už naučili

V druhej časti cvičebnica uvádza test (zábavnou formou - do určitej miery identický z výstupným testom, ktorý ja na konci cvičebnice predchádzajúceho ročníka).

 

Tematické celky

Tretiu časť cvičebnice tvoria tematické celky, ktorých je v každom ročníku 5 - 6. Sú ponímané ako diely - časti seriálu. Každý tematický celok má rovnakú štruktúru: Jedna osnovná téma je prierezová. 

1. strana (vždy strana vpravo) je úvod do tematické celku:

 

Stredný dvojlist cvičebnice

V strede cvičebnice je dvojlist - skladačka - výtvarne konštruovaný ako scéna bábkového divadla - portál, opona, javisko a p. Sú to len obrysy, ktoré si žiaci vystrihnú a nalepia na tvrdý papier a vyfarbia podľa vlastných predstáv. Bábková scéna im bude slúžiť na dramatizáciu textov prostredníctvom postavičiek vystrihnutých z cvičebnice. Toto riešenie sa týka len ročníkov 5. a 6. Pre ročníky 7. 8. a 9. bude konštruované riešenie na princípe buď filmu - animácia ap., alebo videa.

5. r. bábkové divadlo

6.r. scifi hra

7. r. pc hra

8. r. CD hudba texty

9. r. CD multimediálny program

 

Záver cvičebnice.

Záverečnú časť cvičebnice tvorí dvojstrana s úlohami na koncoročné opakovanie učiva vo forme testu. Názov má Galéria literárnych hrdinov (hlavy literárnych hrdinov - treba určiť meno, názov príbehu, žáner, spisovateľa).

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361860
Mesiac: 4873
Deň: 140