Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 3A ČÍTAHME SI PRE RADOSŤ

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ČÍTAJME SI PRE RADOSŤ

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

Základný didaktický formát v projekte učebníc je cvičebnica – aj ako modifikácia čitateľského denníka. Projekt popisuje jednotlivé časti cvičebnice- úvodný kvázi manuál pre žiakov, motivačnú časť venovanú predchádzajúcim témam, nový tematický celok, stredný dvojlist cvičebnice a záverečnú dvojstranu.  

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ČÍTAJME SI PRE RADOSŤ

 

Táto časť obsahuje:

a) skrátené texty - verzie (maximálne 3 rukopisné strany) najrozsiahlejších textov z literárnej čítanky (spravidla 2 - 3), ktoré sú napísané väčším typom písma - sú určené pre žiakov so slabšími čitateľskými zručnosťami, ktorých by dlhý text v čítanke mohol odradiť od čítania príbehu. Toto riešenie umožní jednak cibrenie čítania menej zručným žiakom aj na II. stupni ZŠ, jednak prostredníctvom oboznámenia sa s dejom budú môcť riešiť títo žiaci aj ďalšie úlohy v tematickom celku. A súčasne skrátené verzie slúžia aj ako "pracovný materiál pre niektoré typy úloh v tematickom celku. Za skrátenou verziou nasledujú úlohy, zamerané na verbálnu reprodukciu prečítaného textu.

b) úlohy zamerané na nácvik techniky čítania (nácvik čítania

na zhustenom texte alebo na vybraných ukážkach, čítanie rôznymi spôsobmi, dialogizované čítanie, dychové cvičenia, čítanie ilustrácií). Úlohy sú uvedené formou tzv. rubrík - napr. Zábavné čítanie, Čítame spisovne, Učme sa rozprávať ako herci, Učme sa dýchať, Čítame v rytme, Recitujeme ako herci, Čo skrývajú obrázky? a pod.

čitateľské zručnosti - bezchybné čítanie, chybné slová, spojenia, správne čítanie, umelecký prednes, dychové cvičenia (zakomponované typy cvičení do celkov),rytmické cvičenia, hlasová modulácia - cvičenia na typy hlasov(tenký, hrubý koktavý, plačlivý, zadýchaný, vyjadrenie námahy, irónie, smiechu, zlosti, pokoja, únavy, lenivosti, vyhrážania a p.)

literárny text ako motivácia k dramatizácii, dorozprávania príbehu, zmene priebehu deja (čo by sa stalo, keby)

Poézia - čítanie s uvedomením, prednes, memorovanie, prerozprávanie, transformovanie do prozaickej podoby, hľadanie rýmu, cvičenie rytmu, cvičenia na tvorbu rýmov, pokus o zhudobnenie na známu melódiu, písanie veršov na určitý rytmus (valčíkový, tango, blues a p.)

1.     Čítajme si pre radosť - nácvik čítania, dychové cvičenia, prednes

2.     Učme sa recitovať

Motivácia: dychové cvičenia

 

UKÁŽKY

Učíme sa správne dýchať

1. Nadýchni sa a prečítaj na jedno nadýchnutie.

 Opakuj to 5 krát po sebe

Muž chcel aby žena čušala Mal zázračnú knihu preto dal vyhlásiť že on všetko uhádne.

2. Ešte viac sa nadýchni a prečítaj na jedno nadýchnutie ďalší text. Opakuj 5 krát po sebe:

Zázračnú knihu to jest kalendár obrátil pred seba hore nohami a dolu hlavou a hľadel do toho akoby bol všetku múdrosť lyžicou pochlípal.

 

Zábavné čítanie

1. Uč sa čítať nasledovné spojenia. Opakuj niekoľkokrát rýchlejším tempom:

Muž chcel abyčítajmušchcelabi

pred sebačítajprecseba

Raz vpáli mučítajrasfpálimu

do izby.čítajdojizbi

a ak tičítajajakťi

2. Prečítaj vetu tak, že zakaždým dáš prízvuk (dôraz) na iné slovo (zvýraznené). Pozoruj, ako sa mení zmysel vety!

Razvpáli mu sused do izby.

Razvpálimu sused do izby.

Raz vpáli mususeddo izby.

Raz vpáli mu suseddo izby.

3. Prečítaj nasledujúcu vetu:

 "Či to tak chodia k prorokovi?

Uvedom si, kto vetu hovorí a čo ňou chce povedať.

Vetu hovorí Prorok Rak. Obracia sa ňou na suseda, ktorý vošiel do jeho izby bez toho, aby zaklopal. Rak ho preto karhá, či sa takým spôsobom vstupuje druhému do domu.

Prízvuk vety je na slovetak.Veta je opytovacia, pre toto slovo je postavené najvyššie.

 tak

 vi?

 to chodia k proroko

 či

Čítame správne a spisovne

Nauč sa čítať celý úryvok správne a spisovne.

Značky:(š) - výslovnosť

 ž_ch - čítame spolu

 chcel- slová čítame s prízvukom (dôrazom)

       (š)

Muž_chcel, abyena čušala. Mal_zázračnú knihu, preto_dal

   ─────            ──────                 ─────

 

            (ď)            (f)

vyhlásiť, že_on_všetko uhádne. Zázračnú knihu, to_jest kalendár,

───────                ───────  ───────                 ────────

 

                    (t)

obrátil pred_seba hore nohami a_dolu hlavou a_hľadel do_toho

                         ─────           ──────    ─────

 

                       (f)                    (ď)                                    (s   f)

akoby_bol všetku múdrosť lyžicou pochlípal. Raz_vpáli_mu sused

                 ───────         ────────       ─────

       (j)

do_izby. "Či_to tak_chodia k_prorokovi? Vyjdi von, zaklop,

                ───                     ─────      ──────

     (j)                                                (š)          (ž)             (g)

a_ak_ti zavolám: Slobodno! nuž_prídeš_a klobúk zosnímeš."

           ──────   ────────     ──

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 352298
Mesiac: 6002
Deň: 206