Choď na obsah Choď na menu

Ľudia z rodiny Rómov

lrr.png

 ĽUDIA Z RODINY RÓMOV

Na stiahnutie:   TU

D

Učbnica je určená pre všetkých žiakov ZŠ na druhom stupni a SŠ, nielen Rómom. Text vychádza z princípu dialógu. Akceptuje koncepciu ľudských práv a rešpektuje a modifikuje učebné osnovy predmetov Dejepis, Občianska výchova, Náuka o spoločnosti i ďalších predmetov základných a stredných škôl na tematiku venovanú histórii a spôsobu života rómskej národnostnej menšiny. V súlade s požiadavkami na vyučovanie histórie, na prezentáciu spôsobu života a spoločenských a ekonomických vzťahov i dejín, života a postavenia národnostných menšín vo výchove a vzdelávaní by sa učebnica mala stať doplnkovým učebným textom, ktorý by sa obsahovo, formálne, štrukturálne, didakticky i metodicky stal kompatibilnou súčasťou vyučovania. Má za cieľ rozvíjať nielen vedomosti a zručnosti, ale aj motivovať žiakov k vytváraniu vlastných názorov a postojov, pestovať v nich etické a estetické cítenie a vytváranie hodnotových kritérií i formovať vzťah žiakov k minoritným skupinám v spoločnosti všeobecne a k národnostným menšinám, v tomto prípade Rómom zvlášť. Využívanie učebnice, resp. jej jednotlivých kapitol je možné v intenciách učebných osnov modifikovať a využívať v rámci učiva buď v jednotlivých tematických celkoch rôznych predmetov v ročníkoch osobitne, alebo využiť celý text v jednom ročníku, a to vo viacerých predmetoch. Obsahové zameranie výkladovej i didaktickej časti učebnice, členenie, štruktúra i spôsob spracovania jednotlivých kapitol a ich častí preferujú problém týkajúce sa vzťahov Rómov a nerómov. Predpokladá to aktívnu účasť žiakov na riešení problematiky spracovanej v téme kapitoly, pričom množstvo materiálu je zamerané na formovanie vlastných názorov a hodnotových postojov žiakov.

Štruktúra učebnice

Základ učebnice tvoria dva tematické celky. Pred prvým celkom, obsahovo zameraným na históriu Rómov od najstarších čias po súčasnosť, je úvod, akýsi didaktický manuál, ktorý vysvetľuje štruktúru učebnice, zdôvodňuje funkciu jednotlivých častí kapitoly, resp. rubrík a popisuje spôsob ich použitia na vyučovaní. Druhá časť je venovaná životu a kultúre Rómov: Záverečná kapitola, začlenené do samostatnej časti, je akýmsi epilógom, zhrnutím. Na prebale a obálke učebnice sú rómske príslovia a porekadlá, na jej konci je zoznam dostupnej literatúry o Rómoch a zoznam ilustrácií. Všetky kapitoly majú rovnaké členenie. Názvy tematických celkov, kapitol, jednotlivých rubrík i texty prísloví a porekadiel sú uvedené dvojjazyčne - v slovenskom i rómskom jazyku.

Obsah učebnice:

Čo nájdeš v učebnici

I. Z INDIE DO EURÓPY

1.     Oj, Rómovia, odkiaľ prichádzate?

2.     „Noví občania“ Uhorska

3.    „Nečistá“ rasa“

4.    Občania cigánskeho pôvodu

5.     Róm znamená človek

6.    Cigán alebo Róm

II. KAPITOLY ZO ŽIVOTA RÓMOV

1.     Rómsky jazyk či rómske jazyky?

2.     Sú Rómovia pohania?

3.    Rómska veľkorodina

3.    Z chatŕč a osád do bytov

4.    Nezamestnaní kováči

5.     Cinka panna a jej kapela

6.    Rómske umenie je umenie žiť

7.     Škola životom

8.    Romipen

III. MÝTY A STEREOTYPY

1.     Rómovia a gadžovia

Zoznam ilustrácií

Literatúra

Členenie kapitoly

Identifikačné znaky sú číslo a názov tematického celku, a číslo a názov kapitoly.

Motivačná časť Pod nadpisom kapitoly je rómske príslovie v rómskom a slovenskom jazyku, ktoré „uvádza“ obsah kapitoly. Má motivovať, inšpirovať a viesť k úvahám o zmysle toho, čo obsahuje kapitola. V rubrike Učili sme sa v dejepise sú odkazy na príslušné učivo z učebníc dejepisu, resp. ďalších predmetov a úlohy typu „Vieš povedať?“, „Popíš“, „Zisti“. Za otázkami nasleduje úvodný motivačný text napísaný iným typom písma, ktorý stručne charakterizuje príslušné obdobie, udalosti alebo tému.

Výkladový text Za motivačnou časťou učebnice nasleduje výkladový text, ktorý je členený názvami odsekov, resp. ilustráciami. Obsahuje základné učivo príslušnej témy. Súčasťou výkladového textu sú aj účelové ilustrácie – fotografie, dokumenty, grafy, tabuľky apodobne. Mapy sú iba v niektorých kapitolách a dopĺňajú príslušný obsahom učiva.

Analytická časť V časti Vybrali sme pre vás z archívu sú uvádzané rôzne písomné pramenné materiály, ako dokumenty z archívov, rôzne tabuľky, grafy, štatistické údaje, citácie z publikácií, periodickej tlače, zápisy z televíznych relácií, ilustrácie, fotografie, kresby, zaujímavosti a k ním priradené otázky a úlohy na porovnanie javov, faktov, súvislostí, vzťahov so svetovými, národnými alebo regionálnymi dejinami.

Syntetická časť

„Lexikón“ obsahuje vysvetlenie nových slov a neznámych pojmov. „Kalendárium“ obsahuje vybrané letopočty rómskych dejín a udalosti, ktoré sa odohrali. Ich cieľom je poukázať na hlavné etapy vývoja, ktorý prebehol v časovom úseku, v ktorom sa odohrávali dejiny Rómov. Rubrika Úlohy“ obsahuje tri zložky - verbálnu („Porozprávajte“), analyticko-syntetickú („Porovnajte“) a písomnú („Napíšte“).V  rubrike Zamyslime sa sú uvádzané rôzne písomné materiály, ktoré slúžia na akési „filozofické“ úvahy nad problémami, ktoré vyplývajú z kontextu príslušnej kapitoly. Sú zhrnutím obsahu každej a zmyslu - raison d’etre kapitoly a zároveň aj podnetom k dialógu. Jednotlivé časti  - tematické celky sú oddelené celostránkovými ilustráciami. Celkove sa v učebnici nachádza 237 ilustrácií.

N

© Ján Cangár, máj 2002

 

Na stiahnutie: 

LUDIA Z RODINY ROMOV.pdf

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361859
Mesiac: 4874
Deň: 139