Choď na obsah Choď na menu

3. Metodológia monitoringu

V tomto príspevku prinášam prehľad metód, akými sa zabezpečoval zber údajov pre analýzu  informácií médií o menšinách.

Zber údajov zabezpečujú monitori, ktorí sú vyškolení za účelom vykonávania kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz televíznych, rozhlasových a novinových správ. V súčasnosti je k dispozícií skupina asi 30 vyškolených pracovníkov.

V záujme zabezpečenia dôslednosti, objektivity a kvality monitoringu je každé spravodajstvo sledované najmenej dvoma členmi monitorovacieho tímu. Televízne a rozhlasové spravodajstvá sú nahrávané a spolu s novinovými výtlačkami archivované pre prípadnú kontrolu, alebo potrebu spätného vyhľadania informácií.

V elektronických médiách je meraný časový priestor venovaný téme, môže to byť čas priameho vstupu,  citácia prípadne záber.

Niekedy sa nedá povedať, že by sledovaný objekt analýzy dostal priestor, ktorý by sa dal zmerať, napriek tomu však bol spomenutý. Takúto referenciu označujeme ako zmienku.

Ku každému objektu popri priestore a  zmienke sa priradí aj hodnotiaca známka, ktorá vystihuje  spôsob akým sú informácie o meranom objekte prezentované. Hodnotiaca známka sa priraďuje objektu, aby bolo možné určiť v akom svetle bol daný objekt prezentovaný. Hodnotiaca škála pozostáva z piatich stupňov.

Stupeň 1 a 2 značí, že sledovaný objekt bol pozitívne zobrazovaný a v médiu boli odvysielané správy vyznievajúce v jeho prospech. Napríklad to znamená, že objekt bol v médiu chválený alebo obdivovaný; v takejto prezentácii sa môžu vyskytovať pozitívne emócie.

Stupeň 3 je známkou neutrálnou. To znamená, informácie mali vecný charakter a neboli podané expresívne alebo s emociálnym nábojom.

Správy ohodnotené stupňom 4 a 5 zobrazovali objekt negatívne; prevažujú negatívne emócie, obviňujúce stanoviská, jednostranná kritika, poukazuje sa na neúspech.

Päťstupňová stupnica bola stanovená tak, aby sa vytvorila širšia hodnotiaca škála a aby monitori nezadávali iba neutrálne známky. Pri päťstupňovej škále majú monitori širšiu možnosť výberu z pozitívnej alebo negatívnej známky v porovnaní s trojstupňovou škálou. Tieto tri hodnoty, teda pozitívna, neutrálna a negatívna hodnota sa pridávajú vždy po jednom políčku na sĺpcovom grafe.

Pod pojmom vyvážené spravodajstvo je myslené, že médium informuje o skutočnostiach takým spôsobom, že vyvážene poskytuje priestor stranám, ktorých sa skutočnosti týkajú. Prezentované údaje majú dôsledne informatívny charakter, bez hodnotiacich stanovísk.

Zo zozbieraných dát z určitého časového obdobia sa vytvárajú grafy. Typickou je prezentácia pomocou koláčového a stĺpcového grafu. Tieto dva grafy na seba nadväzujú. Koláčový graf percentuálne zobrazuje, aký priestor v pomere k ďalším sledovaným objektom analýzy poskytlo médium jednotlivým sledovaným stranám. Kvalitatívne vyhodnotenie priestoru, ktorý bol venovaný predmetu monitoringu, ukazuje stĺpcový graf, ktorý vyjadruje, aké referencie prevládali v danom médiu.

Okrem horeuvedených údajov, ktoré sú zmerateľné a dajú sa znázorniť na grafe sa v médiách vyskytujú aj mediálne efekty. Tieto „mediálne fauly“ sa síce nedajú zaznačiť na grafoch, ale dajú sa  slovne popísať a tvoria nosnú časť analýzy o prezentovanej téme. Ide tu o správy, ktoré nezodpovedajú kritériám vyváženého a  korektného sprostredkovania informácií. Ide hlavne o:

·      významné informácie, o ktorých médium neinformovalo,

  • jednostranné informácie bez uvedenia ďalších skutočností alebo názorov,
  • zaujaté a obviňujúce skutočnosti,
  • skreslené, nepresné, alebo neoverené informácie,
  • expresívne, alebo nepresné použitie jazyka alebo opisu,
  • zámerné používanie obrazových a zvukových efektov s pozitívnym alebo negatívnym zafarbením. 

Ďalším sledovaným kritériom je téma, ktorej sa mediálny obsah týka. Sledovaním jednotlivých tém je možné vyhodnotiť výskyt tematických okruhov, ktoré sú v súvislosti s predmetom monitoringu spájané a odrážajú záujem médií pri prezentácií správ o minoritách.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361864
Mesiac: 4867
Deň: 135