Choď na obsah Choď na menu

8. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH

V roku 2001 bol v MEMO 98 realizovaný veľký projekt RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. Išlo o analýzu a porovnanie výsledkov monitorovania informácií médií o Rómoch v rokoch 2000-2001. Výsledkom bola syntéza poznatkov a faktov, ktoré monitor zistil. Projekt bol finančne podporený Nadáciou pre občianske aktivity i z fondov Európskej únie. 

V príspevku prinášam výsledky monitorov. Komplexné materiály je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

 

MONITOR 2000/2001

Analýza vysielania spravodajských relácií Slovenskej televízie, Televízie Markíza, Televízie Luna, Slovenského rozhlasu a Rádia Twist o rómskej národnostnej menšine

Pri celkovom porovnaní a zhodnotení údajov vyplývajúcich z monitorovania médií je možné na základe syntézy týchto poznatkov konštatovať niektoré relevantne hodnoverné tvrdenia:

1.     Celková plocha hlavných spravodajských relácií bola výraznejšia v prospech rozhlasových médií.

2.     Súčasne viac pozornosti spravodajstvu venovali súkromné než verejnoprávne média.

3.     Spravodajské relácie boli celkove viac zastúpené v prvom polroku, v prvom štvrťroku (predovšetkým v marci), najmenej v decembri.

4.     Napriek tomu nebola táto proporcionalita v médiách zachovaná pri prezentácií menšín v spravodajstve. V spravodajstve médií o menšinách jednoznačne dominovali správy o Rómoch. A to aj napriek výraznému počtu správ o osobnostiach v prospech nerómskych osobností.

5.     K výraznejšej prezentácii došlo v prvom polroku, treťom, aj prvom štvrťroku a v mesiaci august, pričom marec bol informačne nevýrazný.

6.     Rómska menšina v rámci tejto prezentácie mala väčší priestor v prvom polroku, prvom štvrťroku a v mesiaci august.

7.     Ostatné menšiny mali výraznejšie zastúpenie v druhom polroku, treťom štvrťroku a tiež v mesiaci august.

8.     Z hľadiska zastúpenia problematiky rómskej národnostnej menšiny sú pozoruhodné niektoré skutočnosti. Spoločné znaky z hľadiska prezentácie v médiách v rámci určitých časových dimenzií majú takmer rovnaké alebo príbuzné tendencie Témy spolu - (prvý polrok, tretí štvrťrok, august), Neznášanlivosť voči menšinám (druhý polrok, tretí štvrťrok, august) Kriminalita (prvý polrok, tretí štvrťrok, august) Kauzy (prvý polrok, tretí štvrťrok, august),  Vyhlásenia o Rómoch (prvý polrok, tretí štvrťrok, august), Ficove návrhy (prvý polrok, tretí štvrťrok, august), Krádež zemiakov (august), Vražda A. Balážovej (prvý polrok, tretí štvrťrok, august, september, október), Správy (tretí štvrťrok, január, august, október), Správy o Rómoch (druhý polrok, tretí štvrťrok, august, január), Správy o kauzách (prvý polrok, tretí štvrťrok, august), Správy o vražde A. Balážovej (august).

9.     Ostatné informácie majú charakter kampaňovitosti - odzneli podľa situácie (Politika štátu – dominantný mesiac október, Pomoc štátnych organizácií pri riešení problémov národnostných menšín – apríl, Samospráva a menšiny – február,  Kultúra – jún, Školstvo – február, Sociálna sféra – júl, Rasové útoky – jún, Čičianska výzva – január), verejná mienka o menšinách nebola v médiách zastúpená vôbec.

10.  Kauzy ako Exodus (prvý polrok, druhý štvrťrok, január a apríl) a Lunik IX (prvý polrok, prvý štvrťrok, február), ako aj správy o nich (prevažne neutrálne) dominovali v určitých obdobiach.

11.  Prezentácia názorov osobností a zoskupení rómskej národnostnej menšiny bola tiež viac náhodná ako systematická (Danihel – február, ROI - apríl, august, RIS – október, august, Patkoló – október, G.Adam –január).

Z hľadiska tendencií prezentácie problematiky menšín, resp. rómskej menšiny vo vysielaní spravodajských relácií sledovaných médií je zrejmé, že celkove, resp. aj v jednotlivých sledovaných ukazovateľoch (témy, kauzy, prezentácia osobností) vykazujú výsledky roku 2001 podobné trendy ako v roku 2000 (pozri MONITOR 2000, MENŠINY VO VYBRANÝCH MÉDIÁCH, Analýza vysielania spravodajských relácií Slovenskej televízie, Televízie Markíza, Televízie Luna, Slovenského rozhlasu a Rádia Twist o rómskej menšine. MEMO 98, apríl 2001, www.memo98.sk).

Na základe syntézy poznatkov z monitorov MEMO 98 v roku 2000 a 2001 vyplývajú niektoré charakteristiky:

1.     Problematike národnostných menšín venujú médiá vo svojom spravodajstve všeobecne minimálny priestor - niečo cez jeden a pol percenta vysielacieho času hlavných spravodajských relácií.

2.     Viac priestoru menšinám v spravodajských reláciách venovali rozhlasové médiá, pričom porovnanie verejnoprávnych a komerčných médií vyznieva celkove v neprospech verejnoprávnych.

3.     Pri vysielaní informácií o menšinách v spravodajstve monitorovaných médií jednoznačne dominovali informácie o rómskej národnostnej menšine (okolo 90%). Zastúpenie iných národnostných menšín je v tomto smere irelevantné.

4.     Prioritné sú kauzy, kampane a senzácie, ktoré dostávajú z hľadiska časového priestor tie mesiace, v ktorých sa kauzy, kampane a senzácie uskutočnili. Aj v roku 2000, aj v roku 2001 došlo v určitých mesiacoch k závažným udalostiam, ktoré v danom roku predurčili charakter mediálnej prezentácie problematiky rómskej národnostnej menšiny, resp, menšín vôbec. Boli to počas oboch rokov informácie o krádeži zemiakov, predstavy R. Fica o riešení rómskej problematiky rasovo motivovaný útok voči rómskej rodine, ktorý skončil smrťou A. Balážovej, resp. smrť K. Sendreia. Tieto udalosti boli dominujúcim prvkom v prezentácii problematiky národnostných menšín v spravodajstve všetkých monitorovaných médií.

5.     Ďalšie dve udalosti mali tiež charakter káuz – migrácia Rómov do zahraničia a kauza košického sídliska Luník IX. Obe udalosti dominovali v spravodajstve médií v relevantných mesiacoch aj v roku 2000 aj v roku 2001.

6.     Minimálne boli v spravodajstve zastúpené kvázi neatraktívne témy – Pomoc štátnych organizácií pri riešení problémov národnostných menších, v našom prípade Rómov, problematika vzťahov menšín, resp. Rómov a samosprávy, kultúra menšín, sociálna sféra a školstvo. Akoby médiá nemali záujem o prezentáciu riešenia problémov národnostných menšín, resp, Rómov v rámci hlavných spravodajských relácií.

7.     Charakter informácií o  Rómoch má znaky prevažne neutrálnych informácií; pozitívnych správ je minimum, v niektorých prípadoch a médiách sú dokonca hodnoty nulové. Značné množstvo správ má negatívnu hodnotu.

8.     V týchto intenciách je vysielanie monitorovaných médií celkove charakterizované kampaňovitosťou, nesystémovým prístupom, náhodilosťou, vyhľadávaním káuz a senzácií a jednoznačným alibizmom, ktorý charakterizuje obsah spravodajstva štylizovaného do roviny tzv. neutrálnosti. Najmä v prípade prezentácie informácií o rómskej národnostnej menšine tento typ spravodajstva má svoj dosť výrazný podiel na formovaní negatívnych postojov väčšiny obyvateľov k Rómom. Aj tú sú korene latentných rasových predsudkov slovenskej spoločnosti v posledných rokoch.

9.     Absolútne nedostatočný, nekoncepčný, nesystémový je prístup predstaviteľov štátnych orgánov pri prezentácii najmä pozitívnych riešení problematiky rómskej národnostnej menšiny. V tomto smere zlyhal podpredseda vlády, ktorého v kompetencií je problematika národnostných menšín, najmä rómskej menšiny, ale ešte viac Vincent Danihel (resp. v 2. polroku 2001 Klára Orgovánová) ako splnomocnenec vlády SR pre riešenie problematiky rómskej národnostnej menšiny. Jeho prezentácia vo všetkých médiách trvala v roku 2000 iba 6 minút 11 sekúnd (necelých 19% času), v roku 2001 13 minút 28 sekúnd 28,76% času) všetkých reprezentantov rómskej národnostnej menšiny monitorovaných v spravodajstve médií. Pritom jeho prezentácia postráda pravidelnosť, systematickosť. Počas oboch monitorovaných rokoch boli mesiace, kedy médiá osobu, resp. činnosť splnomocnenca vlády neprezentovali vôbec.

10.  V kontexte všetkých týchto záverov je potrebné konštatovať, že výraznú zodpovednosť za celkovú situáciu v rokoch 2000 a 2001 majú aj, alebo najmä verejnoprávne médiá – Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, pričom v niektorých ohľadoch najmä spravodajstvo STV má výrazný podiel na negatívnej situácii pri prezentácii informácií o národnostných menšinách, najmä o Rómoch.

Aj výsledky monitoru spravodajských relácií verejnoprávnych médií (Slovenská televízia a Slovenský rozhlas), a komerčných médií (TV Markíza, TV Luna a Rádio Twist), ktorý bol venovaný problematike národnostných menšín, predovšetkým rómskej menšiny, v podstate potvrdili krízu slovenskej spoločnosti, ktorej niektoré dimenzie sú naznačené aj citovanej analýze pri charakteristike trendov v roku 1999-2000. Toto konštatovanie potvrdzujú aj ďalšie materiály, najmä v publikáciách Slovensko v roku 2000, resp. Slovensko v roku 2001, ktoré vydal IVO. Táto kríza sa relevantne dotýka aj problematiky národnostných menšín, najmä prezentácie informácii, ich rozsahu, podielu na hlavných spravodajských reláciách, ale najmä ich charakteru vo významných televíznych a rozhlasových médií, čím aj tieto médiá prispievajú k deformáciám názorov občanov Slovenska.

Na stahnutie:

8 RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH.pdf

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361863
Mesiac: 4869
Deň: 136