Choď na obsah Choď na menu

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 10. ČASŤ

Projekt „Voľby 2002“

V súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách počas volebnej kampane 2002 prebiehalo ďalšie monitorovanie médií. Monitorovanie sa týkalo informácií o národnostných menšinách žijúcich v SR -maďarskej, rómskej a ostatných. Monitorované boli hlavné mienkotvorné médiá - Slovenská televízia, Televízia Markíza, Televízia JOJ,, TA 3, Slovenský rozhlas, Rádio Twist, Rádio O.K., a denníky: Pravda, SME, Práca, Nový čas. Poslaním monitoringu bolo spracovávanie podkladov pre analýzu informačných zdrojov o národnostných a etnických menšinách v predvolebnej kampani a vplyvu médií na formovanie postojov verejnosti k menšinám a na volebné programy strán, resp. aj na výsledky volieb. Predmetom monitorovania bola prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách politickými stranami a v rámci volebných programov, reakcie predstaviteľov politických strán na vyhlásenia zástupcov menšín k volebným programom, vyhodnocovanie relácií a článkov nepriamo ovplyvňujúcich verejnú mienku, prezentácie politických strán a príslušníkov menšín k vytváraniu pozitívnych, neutrálnych alebo negatívnych postojov k menšinám.

Ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2002 boli sledované údaje také kritériá, ako priestor venovaný prezentácií informácií o problematike, spôsob, akým médiá a politické strany o menšinách informujú, tematické okruhy, ktorým sa médiá a politické strany v súvislosti s prezentáciou menšín venujú. Sledovanými témami boli politika (volebné programy, politické strany a politickí predstavitelia rómskych strán, mimovládne občianske združenia), ekonomika, sociálna sféra (nezamestnanosť, sociálne prídavky, pôrodnosť, bytová problematika), školstvo, kultúra (kultúrne rómske podujatia, rómske noviny a divadlo), samospráva (rómski starostovia, rôzne aktivity), kriminalita (rómska kriminalita, kriminalita proti Rómom), kauzy dotýkajúce sa rómskej problematiky, pomoc štátnych organizácií v rómskej problematike, nenávisť voči Rómom prejavovaná verejne (skinheads a rôzne politické strany). Podobné témy boli monitorované aj pri prezentácii správ o ostatných menšinách.

Vyhodnocované boli hlavné spravodajské relácie, okrúhle stoly, besedy, predvolebné vystúpenia predstaviteľov a lídrov politických strán, predvolebné reklamné šoty a vysielania, komentáre analytikov, v tlačených médiách spravodajské články, komentáre, analýzy, prieskumy verejnej mienky, informácie o predvolebných vystúpeniach, i propagácia volebných programov a reklamné stránky v tlači. Vyhodnocovanie monitorovania médií a pravidelné poskytovanie informácií o vzťahu politických strán k menšinám má prispieť k riešeniu otázok národnostných menšín vo volebných programoch a v predvolebnej kampani, k posúdeniu koncepčnosti a systémových prístupov k riešeniu problematiky národnostných menšín jednotlivý politickými stranami, napomáhať k zabezpečeniu pozitívnej prezentácie najmä rómskej národnostnej menšiny v médiách a celkove v ovplyvňovaní postojov verejnej mienky k menšinám vôbec a k Rómom zvlášť a iniciovať riešenie zastúpenia najmä príslušníkov rómskej národnostnej menšiny na kandidátskych listinách politických strán.

Výsledky monitorovania boli spracovávané prostredníctvom analýz, tabuľkových a grafických údajov a prezentované v médiach, prostredníctvom tlačových konferencií a na internetovej stránke predkladané verejnosti s cieľom poskytnúť podklady pre lepšiu identifikáciu aktuálneho stavu a riešenie problematiky. Poskytnutím výsledkov analýzy zástupcom minorít malo za cieľ zvýšiť konštruktívne zapojenie menšín do predvolebnej kampane. V konečnom dôsledku bude analýza umožní vypracovať odporúčania verejnoprávnym ale aj súkromným médiám aby vo svojich reláciách a článkoch pravidelne informovali o aktivitách národnostných menšín, o ich histórii, kultúre, tradíciách i súčasnom živote s cieľom rozvíjať vzájomne pozitívne vzťahy majoritného obyvateľstva a príslušníkov národnostných menšín a viesť občanov k väčšej tolerancii a porozumeniu.

Projekt má význam pre zviditeľnenie a rozvoj tretieho sektora všeobecne. Význam mimovládnych organizácií je v našej spoločnosti ešte stále málo docenený, najmä predstaviteľmi štátnej správy. Legislatíva, najmä daňové zákony, ako aj delegovanie právomocí zo štátneho sektora na mimovládny nie sú dostatočné. Tlak na štátnu správu, ktorá disponuje širokými právomocami, môžu vyvíjať iba mimovládne organizácie a verejnosť, ktorú zastupujú. V tejto oblasti je dôležité, aby mali mimovládne organizácie dostatok prostriedkov na realizáciu svojich potrieb. Prístup k médiám je jedným z predpokladov ako zviditeľniť výsledky aktivít tretieho sektora a ako upozorňovať verejnosť a predstaviteľov štátu na význam mimovládnych organizácií.

Projekt má význam aj z hľadiska pozitívneho ovplyvňovania verejnej mienky v jej vzťahu k menšinám, budovania multietnickej a multikultúrnej občianskej spoločnosti. Monitorovanie médií poskytlo médiám relevantné informácie o možnosti odstraňovania disproporcií v prezentácii národnostných menšín, obzvlášť Rómov, vo svojom vysielaní alebo na stránkach tlačených médií. Projekt mal ambície pomôcť zlepšiť obraz o menšinách celkove a Rómoch zvlášť v majoritnej spoločnosti, poskytnúť východiská pre riešenie problémov, národnostných menšín resp. skoncipovanie národnostnej politiky štátu, prostredníctvom analýz prispieť k riešeniu štruktúry vysielania jednotlivých médií, informovať širokú verejnosť o objektívnosti či neobjektívnosti vysielania jednotlivých médií a poskytovať databanku informácií zameraných na menšiny. Projekt trval do konca októbra 2002. Jeho výsledky umožnili poskytnúť významné informácie o stave, charaktere obsahu a štruktúre spravodajstva a informácií o menšinách, predovšetkým o rómskej menšine a o šírke, a kvalite prezentácie menšinovej politiky v programoch jednotlivých politických strán.

Údaje monitoringu[i] v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nepriniesli nič nového. Ale pretože monitorovanie spravodajstva elektronických médií sa zameralo aj na štruktúru správ, ich dikciu, objektívnosť, spôsob prezentácie informácii a pod., z monitoru za prvý polrok vyplynuli niektoré relevantné poznatky:

  • Pretrváva systém a spôsob informovania z predchádzajúcich rokov.
  • Ako bežné používajú najmä komerčné médiá v „konštrukcii“ správy, informácie „mediálne efekty“. Tie však veľmi často nesúvisia s obsahom správy (Twist - Lunik IX – ako vyjadrenie názoru použili redaktori neidentifikovateľný krik – hádku, nebolo rozumieť, o čom sa hovorí. Ukážka evokuje stereotyp o povahe Rómov; Drogy v Košiciach – mediálne efekty – hlasy detí – uvedení boli olašskí Rómovia, iná národnosť nebola spomenutá; TV Markíza – časté používanie ilustračných záberov z rómskych osád – špinavé polonahé deti a pod. Podobné zábery použila aj STV pri správach o emigrácii, o spôsoboch riešenia rasovo motivovaného násilia vládou SR a pri téme Vznik komisie MV SR na riešenie– nekorektné zábery z osady)
  • Nevhodné sú formulované upútavky resp. titulky uvádzané v úvode spravodajských relácií (Twist -Lunik IX, -v závere relácie spomenul redaktor Čarnogurského ako brigádoval na Luniku. Bolo to neadekvátne, s príspevkom to nemalo žiaden súvis; Markíza - „Mikuláš Dzurinda tancoval na východe“ – príspevok sa týkal výstavby bytov v Žerhre)
  • Pri prezentácii názorov jednej strany o druhej médiá v tom istom príspevku neposkytujú priestor pre názor druhej strany.
  • Prezentácia rasovo zafarbených alebo vulgárnych názorov predstaviteľov majoritnej spoločnosti alebo národnostnej menšiny (TV JOJ Výstavba nových osád – nekorektné vyjadrenie Ščuku o rasizme obyvateľov, Lunik IX – infekčné ochorenie – vulgárne vyjadrenie Šaňu – Poslanci nech idú do hajzlu)
  • Požívanie „národnostného princípu“ pri prezentácii niektorých informácií súvisiacich s porušovaním zákonov. Aplikácia princípu príslušnosti k rase, alebo menšine pri prezentácii deliktov, súvisiacich s porušením zákona (Twist - Prepadnutie policajtky z Michaloviec – ako páchateľov označil redaktor Rómov, vyjadrili sa iba obyvatelia obce, policajti ani napadnutá sa nevyjadrili. Prezentácia neoverených správ, národnostný princíp; Rómski neplatiči v Košiciach - uvádzanie národnostného princípu pri prezentácii neplatičov nájomného, výrazy ako pracovná agónia, rómski neplatiči; TV JOJ - Zber liečivých rastlín Rómami – nekorektné zdôraznenie národnosti zberačov; JOJ - Kriminalita – krádež elektrickej energie – nekorektné zdôrazňovanie národnostného princípu tohto druhu kriminality

Závery monitorov 2000 - 2002

Na základe analýzy monitoringu spravodajských relácií najvýznamnejších televíznych, rozhlasových a tlačených médií v SR v roku 2002 v porovnaní s monitorom za rok 2000 a 2001 bude možné vyvodiť nasledujúce závery:

  • Ako veľký priestor venujú médiá a politické strany problematike národnostných menšín vo svojom vysielaní a volebných programoch.
  • Čo je v týchto programoch a a vo vysielaní dominantné z hľadiska zastúpenia jednotlivých menšín a ktoré problémy majú prednosť.
  • Či vysielanie monitorovaných médií a volebné programy strán nemajú charakter kampaňovitosti, náhodilosti, nesystémového prístupu, vyhľadávaním káuz a senzácií a jednoznačným alibizmom, ktorý charakterizuje ich obsah do roviny tzv. neutrálnosti. Najmä v prípade prezentácie informácií o rómskej národnostnej menšine tento typ prezentácií má svoj dosť výrazný podiel na formovaní negatívnych postojov väčšiny obyvateľov k Rómom.
 

[i] V čase písania tejto správy (júl - august 2002) neboli ešte spracované úplne výsledky monitorovania. Preto sú informácie len všeobecne formulované. Podrobné výsledky monitorovania budú známe koncom roka 2002.

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 346541
Mesiac: 5169
Deň: 147