Choď na obsah Choď na menu

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 8. ČASŤ

8. MONITORY MEMO 98

Monitor v roku 2000

Na základe skúseností z monitorovania médií v rokoch 1998 - 1999 vypracovalo MEMO ´98 projekt na monitoring zameraný špecificky na rómsku národnostnú menšinu. Predmetom skúmania bol priestor venovaný prezentácií informácií o problematike, spôsob, akým médiá o Rómoch informovali a tematické okruhy, ktorým sa médiá v súvislosti s prezentáciou problematiky rómskej národnostnej menšiny venujú. Sledované boli témy ako sú politika (politické strany a politickí predstavitelia rómskych strán, ich programy, mimovládne občianske združenia), ekonomika a sociálna sféra (nezamestnanosť, sociálne prídavky, pôrodnosť, bytová problematika), školstvo a kultúra, samospráva, kriminalita, kauzy dotýkajúce sa rómskej problematiky, pomoc štátnych organizácií v rómskej problematike, nenávisť voči Rómom prejavovaná verejne a rasová neznášanlivosť. Monitorované boli hlavné spravodajské relácie v STV, TV Markíza, TV Luna, VTV, SRo, Rádio Twist. Zber údajov zabezpečovali monitori. Televízne a rozhlasové spravodajstvá boli nahrávané. Meral sa časový priestor venovaný téme, (čas priameho vstupu, citácia prípadne záber, niekedy ako zmienka). Ku každému objektu bola priradená hodnotiaca známka vystihujúca spôsob, akým sú informácie o meranom objekte prezentované, aby bolo možné určiť, v akom svetle bol daný objekt prezentovaný. Hodnotiaca škála pozostáva z piatich stupňov. Stupeň 1 a 2 znamenal pozitívne zobrazovanie, stupeň 3 je známkou neutrálnou, stupeň 4 a 5 negatívne zobrazovanie. Pozitívna, neutrálna a negatívna hodnota sa pridávajú vždy po jednom políčku na sĺpcovom grafe. Pojem vyvážené spravodajstvo znamená, že médium informuje o skutočnostiach takým spôsobom, že vyvážene poskytuje priestor stranám, ktorých sa skutočnosti týkajú. Prezentované údaje majú dôsledne informatívny charakter, bez hodnotiacich stanovísk. Zozbierané dáta boli sumarizované v tabuľkách a grafoch.

Okrem horeuvedených údajov, ktoré sú zmerateľné a dajú sa znázorniť na grafe, sa v médiách vyskytujú aj mediálne efekty. Tieto „mediálne fauly“ sa síce nedajú zaznačiť na grafoch, ale dajú sa slovne popísať a tvoria nosnú časť analýzy o prezentovanej téme. Ide o správy, ktoré nezodpovedajú kritériám vyváženého a korektného sprostredkovania informácií (také, o ktorých médium neinformovalo, informovalo jednostranne, o zaujaté a obviňujúce skutočnosti, skreslené, nepresné, alebo neoverené informácie, expresívne, alebo nepresné použitie jazyka alebo opisu, zámerné používanie obrazových a zvukových efektov s pozitívnym alebo negatívnym zafarbením). Ďalším sledovaným kritériom je téma, ktorej sa mediálny obsah týka. Sledovaním jednotlivých tém je možné vyhodnotiť výskyt tematických okruhov, ktoré sú v súvislosti s predmetom monitoringu spájané a odrážajú odráža záujem médií pri prezentácií správ.

V roku 2000 odvysielali Slovenská televízia, Televízia Markíza, Televízia Luna, Televízia VTV[i], Slovenský rozhlas a Rádio Twist celkove 776:06:46 hodín spravodajských relácií v hlavnom vysielacom čase a z neho televízne stanice 39,56 % času. Priemerný vysielací čas spravodajských relácií pripadajúci na jeden mesiac bol 8:06:46 hod., čo je mesačne 8,66 % z ročného vysielacieho času. Z hľadiska podielu na celkovom vysielacom čase spravodajských relácií problematika Rómov bola vo vysielaní médií zastúpená celkove 11:29:58 hod, čo je 91,41 % z času venovaného menšinám. Vytypovaným tematickým okruhom (politika štátu, sociálna sféra, školstvo, kultúra, samospráva, kriminalita, pomoc štátnych organizácií pri riešení problémov menšín, neznášanlivosť voči menšinám a verejná mienka) médiá spolu venovali 0,15 % celkového vysielacieho času všetkých médií. (Tematike kriminality monitorované média venovali 13,14 % vysielacieho času venovaného témam).

Zaujímavou oblasťou, ktorú sledoval u vybraných médií Monitor 2000, boli kauzy. V roku 2000 išlo o migráciu Rómov do zahraničia, problémy košického sídliska Lunik IX, Vyhlásenia politických strán o rómskej menšine, Rasovo motivované útoky proti Rómom, Čičianská kauza, Ficove návrhy na riešenie menšinovej problematiky (Farmársky zákon), Rozkrádanie úrody zemiakov a Vražda Rómky Anastázie Balážovej v Žiline. Týmto kauzám venovali všetky sledované médiá 8,83 % vysielacieho času spravodajských relácií. Najviac času bolo venovaného kauze migrácia - 62,66 % času venovaného kauzám spolu. Jednou zo závažných káuz v roku 2000 bola Vražda Anastázie Balážovej, Rómky zo Žiliny. Sledované médiá o tejto kauze odvysielali spolu čo je 7,32 % času venovaného kauzám. Všetky informácie všetkých médií odzneli v druhom polroku.

Ďalšou oblasťou, ktoré sledoval monitoring vybraných médií, boli osoby, resp. reprezentanti rôznych politických názorových prúdov a zoskupení. Sledovaných bolo spolu 22 predstaviteľov národnostných menšín, pričom Rómov reprezentovali V. Danihel, L. Šaňa, A. Patkoló, L. Richter, M. Lacko a G. Adam, a 4 zoskupenia, z toho za Rómov RIS a ROI. Rómski predstavitelia dostali v spravodajstve monitorovaných médií priestor necelých 8 % času, venovaného osobnostiam spolu (predstavitelia ostatných národnostných menšín 91,6 %).

Monitoring médií v roku 2000 sledoval aj spravodajstvo vybraných médií z hľadiska spôsobu prezentácie správ, a to v oblasti menšín ako takých, v oblasti káuz a v prezentácií osobností. Správy boli hodnotené podľa dopadu na poslucháčov či divákov, a to ako neutrálne, pozitívne alebo negatívne. Rómskej menšine bolo z celkového počtu 1133 správ venovaných 87,6 %, z  toho 90,5 % neutrálnych, 14,7 % negatívnych a iba 9 správ bolo pozitívnych. O vražde Rómky A. Balážovej v auguste 2000 neodznela v médiách ani jedna pozitívna správa a 90,4 % správ bolo neutrálnych. Zo správ o rómskych osobnostiach bolo 95,76 % neutrálnych, iba 35 pozitívnych a 3,4 % negatívnych. (Cangár, 2000)

Analýza vysielania spravodajských relácií významných a mienkotvorných elektronických médií priniesla niekoľko významných poznatkov. Celková plocha hlavných spravodajských relácií bola výraznejšia v prospech rozhlasových médií a viac v prospech súkromných médií. Pri prezentácií menšín v spravodajstve nebola zachovaná proporcionalita. Jednoznačne dominovali správy o Rómoch, a to aj napriek výraznému počtu správ o osobnostiach v prospech nerómskych osobností. Ale v rámci roka rozloženie informácií nebolo proporčné - rómska menšina mala väčší priestor v prvom polroku, prvom štvrťroku a v mesiaci august. Z hľadiska zastúpenia problematiky rómskej národnostnej menšiny v spravodajstve monitorovaných médií je pozoruhodné, že mnohé informácie majú rovnaké alebo príbuzné časové dimenzie dominantných prezentácií v médiách (tretí štvrťrok, august): Témy spolu, Neznášanlivosť voči menšinám, Kriminalita, Kauzy, Vyhlásenia o Rómoch, Ficove návrhy, Krádež zemiakov, Vražda A. Balážovej, Správy celkove, Správy o Rómoch, Správy o kauzách, Správy o vražde A. Balážovej. Ostatné informácie majú charakter kampaňovitosti, to znamená, že odzneli podľa situácie. Verejná mienka o menšinách nebola v médiách zastúpená vôbec.

 

[i] Keďže Televízia VTV vysielala iba prvé dva mesiace roka, do celkového hodnotenia sa nezapočítava.

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 346538
Mesiac: 5174
Deň: 146