Choď na obsah Choď na menu

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 9. ČASŤ

Monitor v roku 2001

Aj napriek tomu, že MEMO ´98 nezískalo na realizáciu monitoru problematiky Rómov v médiách žiadny grant, a teda ani financie, monitorovanie vysielania spravodajstva vybraných elektronických médií pokračovalo. Na mediálnom televíznom trhu došlo v roku 2001 k zmenám: neexistovala už VTV, v letných mesiacoch prestala vysielať TV Luna a v septembri sa objavila spravodajská televízia TA 3. Z celkového pohľadu možno konštatovať, že charakter prezentácie informácií o Rómoch sa oproti roku najmä z hľadiska pretrvávania trendov, nezmenil. Analýza vysielania médií za rok 2001, ktorú vypracovalo MEMO ´98 v lete 2002, porovnávala situáciu z rokom 2000. Porovnanie prinieslo viaceré poznatky.

V roku 2001 došlo k percentuálnemu poklesu zastúpenia problematiky Rómov na spravodajstve o menšinách (2000 - 91,41 %/2001 - 86,03 %), a to aj napriek nárastu vysielacieho času (index 1,10). Najväčší nárast času v prospech informácií o Rómoch bol v TV Markíza (Graf č. 5). Oproti roku 2000 došlo v roku 2001 k poklesu času, ktorý médiá venovali jednotlivým témam (index 088). Aj keď došlo k poklesu času o informácia súvisiacich s politickým spektrom (tvorili až 47,58 % času venovaného témam), výrazne sa zmenšil čas venovaný kriminálnym témam (index 0,57).

Kauzám bolo v roku 2001 venovaného 25,87 % času, ktorý bol venovaný v spravodajstve Rómom (oproti roku 2000 pokles – index 0,54). Až 77,69% času venovaného kauzám sa týkalo informáciam o migrácii Rómov, najmä do Belgicka. Napriek tomu, ako ukazuje graf č. 6, oproti roku 2000 najviac narástol priestor, ktorý venovali médiá informáciam o krádeži zemiakov index 2,90). Doznievali ešte aj informácie o vražde A. Balážovej (8,75% času, index 1,47). Ale objavila sa aj nová kauza – smrť K. Sendreia (3,18% času o kauzách). Tu však treba poznamenať, že informácie o nej priniesli v novembri len rozhlasové médiá – SRo 2 minúty 17 sekúnd, Rádio Twist 4 minúty, 31 sekúnd.

Z času, ktorý médiá venovali politickým predstaviteľom menšín na Slovensku (47,06 %), prezentácii predstaviteľov a reprezentantov rómskej menšiny venovali médiá v roku 2001 12,03 % času, čo je ale oproti roku 2000 nárast (index 1,43). Došlo aj nárastu času, ktorý bol venovaný splnomocnencovi vlády pre problematiku rómskej menšiny (index 2,18). V tomto smere určitou pikantnosťou pôsobí mediálna prestrelka medzi bývalým splnomocnencom vlády SR pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny Vincentom Danihelom s podpredsedom vlády SR Pálom Csákym. Obom aktérom poskytli monitorované médiá v máji približne rovnaký čas – Csákymu 0:03:46 hod., Danihelovi 0:03:27 hod. Podstatne rozdielny je počet správ: u Csákyho ich 93 (1 pozitívna, 60 neutrálnych a 32 negatívnych, u Danihela ich bolo spolu 59 (ani jedna pozitívna, 32 neutrálnych a 27 negatívnych). A paradoxom je v tomto smere aj podiel času, ktorý mal V. Danihel a K. Orgovánová (9 min. 49 sek. za 6 mesiacov/ 3 min. 39 sek. za tri mesiace).

Že sa trend vysielania médií v roku 2001 vôbec nezmenil je možné dokumentovať na analýze informácií o charaktere správ. V roku 2001 došlo minimálnemu k celkovému zvýšeniu všetkých správ v monitorovaných médiách, týkajúcich sa menšín (index 1,06), ale u Rómov došlo k poklesu (index 0,91). Napriek tomu, ako ukazujú grafy č. 7 - 10, aj keď prevažujú správy neutrálne, podiel pozitívnych a negatívnych správ vo všetkých položkách (vysielací čas, kauzy, osoby) je výrazne v neprospech pozitívnych (vysielací čas: 1,22 % pozitívnych/9,50 % negatívnych správ; kauzy: 0,59 %/14,54 %; osoby: 0,47%/24,88 %). A oproti roku 2000 došlo aj k nárastu negatívnych správ o osobách – Rómoch (index 6,18), resp. aj v položke splnomocnenec vlády (index 4,33 %).

Z analýzy monitoringu 2000/2001 spravodajských relácií najvýznamnejších televíznych a rozhlasových médií v SR, ktoré majú rozhodujúci podiel na formovaní verejnej mienky, možno vyvodiť nasledujúce závery:

 1. Problematike národnostných menšín venuvaliú médiá vo svojom spravodajstve všeobecne minimálny priestor. Relatívne najviac priestoru menšinám v spravodajských reláciach venovali rozhlasové médiá Slovenský rozhlas a Rádio Twist 
 2. Pri vysielaní informácií o menšinách v spravodajstve jednoznačne dominovali informácie o rómskej národnostnej menšine - nad 86 % času venovaného menšinám. Zastúpenie iných národnostných menšín je v tomto smere irelevantné.
 3. Dominantné boli kauzy, kampane a senzácie. Nie je vôbec náhodné, že z hľadiska zastúpenia problematiky rómskej národnostnej menšiny výrazne vystupuje mesiac august. Aj v roku 2000, aj v roku 2001 došlo najmä v letných mesiacoch k závažným udalostiam, ktoré v danom roku predurčili charakter mediálnej prezentácie problematiky rómskej národnostnej menšiny, resp, menšín vôbec. Počas oboch rokov to boli informácie o krádežiach zemiakov, predstavy R. Fica o riešení rómskej problematiky rasovo motivovaný útok voči rómskej rodine, ktorý skončil smrťou A. Balážovej, resp. smrť K. Sendreia. Tieto udalosti boli dominujúcim prvkom v prezentácii problematiky národnostných menšín v spravodajstve všetkých monitorovaných médií.
 4. Ďalšie dve udalosti mali tiež charakter káuz – migrácia Rómov do zahraničia a kauza košického sídliska Lunik IX. Obe udalosti dominovali v spravodajstve médií v relevantných mesiacoch aj v roku 2000 aj v roku 2001.
 5. Minimálne boli v spravodajstve zastúpené kvázi neatraktívne témy – Pomoc štátnych organizácií pri riešení problémov národnostných menších, v našom prípade Rómov, problematika vzťahov menšín, resp. Rómov a samosprávy, kultúra menšín, sociálna sféra a školstvo. Akoby médiá nemali záujem o prezentáciu riešenia ďalších problémov národnostných menšín, resp. Rómov v rámci hlavných spravodajských relácií.
 6. Až viac ako 85 % všetkých informácií bolo neutrálnych. Pozitívnych správ bolo minimum – v roku 2000 ich spolu bolo 21 a v nasledujúcom roku 28, čo sú z celkového počtu približne 7000 zmonitorovaných správ ročne hodnoty takmer nulové.
 7. V týchto intenciách bolo vysielanie monitorovaných médií celkove charakterizované kampaňovitosťou, nesystémovým prístupom, náhodilosťou, vyhľadávaním káuz a senzácií a jednoznačným alibizmom, ktorý charakterizuje obsah spravodajstva štylizovaného do roviny tzv. neutrálnosti. Najmä v prípade prezentácie informácií o rómskej národnostnej menšine tento typ spravodajstva má svoj dosť výrazný podiel na formovaní negatívnych postojov väčšiny obyvateľov k Rómom. Aj tú zrejme sú korene súčasných latentných rasových predsudkov slovenskej spoločnosti.
 8. Absolútne nedostatočný, nekoncepčný, nesystémový bol v rokoch 2000/2001 prístup predstaviteľov štátnych orgánov pri prezentácii najmä pozitívnych riešení problematiky rómskej národnostnej menšiny. V tomto smere zlyhal podpredseda vlády, ktorého v kompetencií bola problematika národnostných menšín, najmä rómskej menšiny, ale ešte viac osoby, ktoré boli vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre riešenie problematiky rómskej národnostnej menšiny. Ich prezentácia vo všetkých médiách trvala v roku 2000 iba 6 minút 11 sekúnd (necelých 19 % času), v roku 2001 13 minút 28 sekúnd (28,76 % času) všetkých reprezentantov rómskej národnostnej menšiny monitorovaných v spravodajstve médií. Pritom táto prezentácia postrádala pravidelnosť, systematickosť. Počas oboch monitorovaných rokoch boli mesiace, kedy médiá osobu, resp. činnosť splnomocnenca vlády neprezentovali vôbec.
 9. V kontexte všetkých týchto záverov je potrebné konštatovať, že svoj „leví“ podiel na celkovej situácii mali aj, alebo najmä verejnoprávne médiá – Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, pričom v niektorých ohľadoch najmä spravodajstvo STV malo výrazný podiel na negatívnej situácii pri prezentácii informácií o národnostných menšinách, najmä o Rómoch.

Akým spôsobom sa v médiách „vyrábajú“ kauzy, senzácie a tendenčné informácie, dokumentuje prepis vysielania niektorých spravodajských relácií, zverejnený internetovej stránke MEMO 98 ako súčasť materiálu Rómovia v elektronických médiách 2000 – 2001, str. 38 – 41. (http://ww.memo98.sk).

Z analýzy týchto informácií vyplýva:

 1. Médiá možno neuvedomele už dikciou, obsahom a radením titulkov fixujú emotívne negatívne vyznenie zmyslu informácií. Často na základe čiastkových informácií o činnosti jednotlivca či skupiny dochádza k paušalizácií na celé etnikum.
 2. Titulky často predznamenávajú niečo, čo potom obsah správy nemôže dokázať.
 3. Čítané správa formulujú závery, kde sa problém s vízami v jednej krajine neodôvodnene aplikuje na celý európsky kontinent.
 4. Je negatívne ladený výber slov – „masovejšie zaútočili“, (evokovanie násilia), „skomplikovať život“ (nadsadenie, problémy sa týkajú iba cestovanie, nie ďalších otázok života), „iných krajín Európy“ (zovšeobecnenie na všetky krajiny Európy).
 5. Otázky redaktorov sú sugestívne, evokujú hrozbu a negatívnu odpoveď.
 6. Odvysielanie irelevantných informácií, ktoré by vo vysielaní vôbec nemali odznieť. Zmanipulovanie rozhovorov redaktormi, používanie neoverených informácií a faktov, ktoré sa nedajú nijako dokázať. Ide o vedomé zavádzanie a manipuláciu s poslucháčmi.
 7. Prostredníctvom titulku neodôvodnené predznamenávanie negatívneho dopadu opatrení na všetkých občanov Slovenska od všetkých štátov Európskej únie za prehrešky, ktorých sa dopustila celá národnostná menšina – Rómovia. Je to možné charakterizovať ako absurdný prípad kolektívnej viny na národnostnom princípe.
 8. Nediplomatická a a problematické stanoviská najvyšších ústavných činiteľov vrátane prezidenta republiky pri komentovaní niektorých káuz, najmä migrácie Rómov. Ako dokázal doterajší vývoj v tejto problematike, politika štátov EÚ bola prezieravá a dokázala inak, než zablokovaním vstupu Slovenska do EÚ, riešiť migráciu niektorých občanov SR do týchto krajín. Preto takto konštruované informácie v hlavných spravodajských reláciach môžu vyvolávať negatívne postoje a reakcie poslucháčov voči v správach obvineným obyvateľom.
 9. Vysielanie informácií prezentovaných ako tzv. „horúce aktuality“, do vysielania zaradených mimoriadne, mimo poradia, uvedených zámerne dramatizovane. Spôsob prezentácie i formulácia a zoradenie informácii evokujú vedomú manipuláciu s poslucháčmi a náznak šírenia poplašnej správy.
 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 352297
Mesiac: 6003
Deň: 215