Choď na obsah Choď na menu

Rómsky asistent

V poslednom období sa v súvislosti s reformou vzdelávania aj v súvislosti riešenia neúspešnosti vo vzdelávaní na strane rómskych žiakov veľa skloňuje slovo asistent učiteľa. Už v roku 2002 problematiku postavenia a funkcie asistenta učiteľa pre rómske deti riešil Štátny pedagogický ústav. Ako člen pracovnej skupiny som získaval poznatky aj v zahraničí – v Českej republike a Maďarsku. Tieto poznatky som zhrnul v materiáli z apríla 2002. Bol jedným z množstva podkladových materiálov pri tvorbe koncepcie, ktorá navrhovala spôsoby riešenia postavenia asistenta rómskych žiakov. A z neho vychádzal aj ďalší materiál „Návrh riešenia rómskych asistentov“, ktorý som vypracoval v máji 2002. (Tento príspevok uverejníme na stránke Orbis Mea neskôr. Koncepčný materiál bol následne pretavený do legislatívneho riešenia funkcie asistent učiteľa i ďalších, aj metodických materiálov.  

Po skúsenostiach s asistentom učiteľa v Českej republike a Maďarsku sa objavili pokusy takto riešiť problém rómskeho vzdelania  aj u nás. Mimovládna organizácia Škola dokorán iniciovala zavedenie funkcie rómskeho asistenta v základných školách popri realizácii projektu Krok za krokom. Asistenti začali pracovať aj napriek tomu, že  školská legislatíva doposiaľ nedefinovala pedagogického zamestnanca s takouto pracovnou náplňou. Asistenti v školách teda existujú, sú však zatiaľ platení okresnými úradmi v rámci verejnoprospešných prác. Skúsenosti učiteľov, ktorým pri edukácii rómskych detí pomáhal asistent, hovoria v prospech takejto formy práce. Žiakom veľmi pomáha pri odbúraní počiatočného strachu z neznámeho prostredia, z učiteľa, pri odbúraní jazykovej bariéry a tým aj pri ľahšom zvládaní učiva, venuje sa im  po vyučovaní, učiteľovi pomáha pri prekonávaní časových, metodologických a jazykových problémoch, učiteľom a rodičom detí pomáha pri vzájomnej komunikácii, pri budovaní dôvery, spoločne riešia problémy.

Nadácia Škola dokorán a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity na základe spoločného trojročného výskumu definovali postavenie (rómskeho) asistenta učiteľa v základnej škole a univerzita zostavila aj kvalifikačný rámec bakalárskeho štúdia.

Funkciu asistenta učiteľa vo výchovno-vzdelávacej práci s rómskymi deťmi pokusne zaviedli a overovali ako jednu z možností individuálnej pomoci deťom zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia aj Nadácia pre rómske dieťa, InfoRoma.

V projekte Nadácie InfoRoma asistent učiteľa pracuje pod vedením a podľa pokynov učiteľa priamo v triede, individuálne sa venuje deťom s poruchami učenia a s problémami  v správaní, robí dozor počas prestávok a mimoškolských aktivít, organizuje voľný čas detí, sleduje situáciu rómskych detí v škole, monitoruje prejavy diskriminácie, hodnotí svoje pozorovania, sprostredkúva informácie členom Regionálnej skupiny na podporu vzdelávania Rómov, ďalej sa vzdeláva, zúčastňuje sa kurzov z oblasti riešenia konfliktov, psychológie, ľudských práv.

Tréningový kurz pre rómskych asistentov učiteľov vypracovaný vzdelávacou inštitúciou Regionálna skupina na podporu vzdelávania Rómov je akreditovaný Ministerstvom školstva Českej republiky.

Na základe pilotných skúseností a doplnkových prieskumov a dotazníkov projektu Phare (Zlepšenie života Rómov na Spiši) - asistent učiteľa v materskej škole boli vybrané úlohy  ako popis práce asistenta učiteľa:

-                         asistovať pri prekonávaní jazykovej bariéry detí, ktorá vyplýva z používania rómskeho jazyka v rodinách,

-                         pomáhať rómskym deťo, pri rozvíjaní ich schopností tak, aby mohli nastúpiť  a úspešne uvládnuť učivo predmetov učebných osnov základnej školy,

-                         pomáhať pri riešení problémov komunikácie medzi materskou školou a rodinou,

-                         byť príkladom a motiváciou pre deti a rodičov svojim vzdelaním a prácou.

Kvalifikačné predpoklady:

-                         ovládanie rómskeho jazyka,

-                         stredoškolské  vzdelanie,

-                         záujem o prácu s deťmi, ochota rozširovať si pedagogické vedomosti, pripravenosť na sociálnu prácu,

-                         aktívna práca s rómskou komunitou a individuálna starostlivosť o rodiny s deťmi.

Vzhľadom na úspechy asistentov v školách je reálny predpoklad, že schválením nového zákona o výchove a vzdelávaní sa stanú oficiálne súčasťou pedagogického zboru a vyučovacieho procesu a budú platení štátom.

Nadácia Sándora Máraiho od roku 2001 v pilotnom projekte vychováva asistentov - hovorcov rómskej komunity. Tréningy prebiehali v troch skupinách s rôznym zameraním – pre asistentov v domácnosti, pre sociálnych asistentov a pedagogických asistentov.  V budúcnosti plánujú vyškoliť asistentov pre zdravotníctvo, kultúru, udržiavanie verejného poriadku, samosprávu.

            Rómsky asistent v komplexnom poňatí funguje na základe skúseností z Českej republiky na Okresnom úrade Spišská Nová Ves ako poradca prednostu. Po jeho vymenovaní inicioval podpredseda vlády SR Pál Csáky vznik takejto funkcie na celom Slovensku.

Česká republika

             Prvých rómskych pedagogických asistentov zaviedli nevládne organizácie Nová škola a Spoločenstvo Rómov na Morave. Od roku 1997 do roku 2000 Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy experimentálne overovalo zavedenie vychovávateľov – asistentov učiteľa a vytváranie prípravných tried. Po vyhodnotení experimentu ako úspešného sú tieto triedy a funkcia zriaďované

            podľa Metodického pokynu Ministerstva školstva, mládeže  a telovýchovy k zriaďovaniu prípravných tried pre deti so sociálnym znevýhodnením a k ustanoveniu funkcie vychovávateľa – asistenta učiteľa ( Č.j. 25 484/2000-22):

            Pri prekonávaní komunikačných, adaptačných a ďalších prekážok detí zaradených do prípravnej triedy môže byť ako pomoc triednemu učiteľovi zriadená funkcia z osôb dobre poznajúcich prostredie, z ktorého pochádza väčšina žiakov prípravnej triedy. Ustanovenie funkcie nie je viazané na zriadenie prípravnej triedy.

            Asistent:

-                  musí byť starší ako 18 rokov,

-                  musí mať minimálne dokončené základné vzdelanie,

-                  musí byť trestne bezúhonný,

-                  musí absolvovať 40 hospitačných hodín,

-                  musí úspešne absolvovať kurz v minimálnej dĺžke 10 pracovných dní, na ktorom mu budú poskytnuté základné informácie o jeho činnosti a predbežne/čiastočne overená jeho celková spôsobilosť na túto činnosť,

-                  je prijímaný podľa platných predpisov o prijímaní pracovníkov v školstve,

-                  spôsobilosť asistenta overí riaditeľ školy v priebehu skúšobnej doby.

Pracovnú náplň asistenta stanovuje riaditeľ školy na základe konkrétnych potrieb školy. Musí zahŕňať pedagogickú aj sociálnu zložku. Mieru výchovnej práce tvorí:

-                          priama výchovná práca so žiakmi v rozsahu 20 – 28 vyučovacích hodín týždenne podľa organizácie a potrieb školy,

-                           príprava na výchovnú činnosť a práce bezprostredne súvisiace s priamou činnosťou.

 1.  Priama práca s deťmi:

-                         práca s deťmi pod vedením triedneho učiteľa,

-                         práca s deťmi pod vedením vychovávateľa,

-                         dozor cez prestávky, doprovod detí pri presunoch,

-                         individuálna práca s deťmi podľa pokynov učiteľa (doučovanie, písanie úloh),

-                         výnimočne zastupovanie za neprítomných podľa potreby školy,

-                         vedenie záujmovej a umeleckej činnosti, športových krúžkov.

Priama činnosť sa spravidla odráža od úväzku vychovávateľa.

2.                       Iná činnosť:

-                         zúčastňuje sa vzdelávacích programov pre pedagogických asistentov,

-                         samoštúdium,

-                         navštevuje rodiny žiakov,

-                         konzultuje zistené problémy rodín s triednym učiteľom a riaditeľom školy, príp. so sociálnym pracovníkom,

-                         pomoc pri mimotriednych a mimpškolských činnostiach,

-                         spolupráca s rodičmi žiakov,

-                         spolupráca s rómskou komunitou v mieste školy.

Pri spolupráci s pedagógom sa riadi jeho pokynmi, inak je podriadený priamo riaditeľovi školy, ktorý zodpovedá za jeho prácu.

Práca pedagogického asistenta je najviac využívaná v prípravnom ročníku a na 1. stupni ZŠ.

Riaditeľ

-                         je zodpovedný za stanovenie pracovnej náplne asistenta, určuje ju na základe dosiahnutého vzdelania, praxe a osobnostných predpokladov a iných predpokladov (znalosť rómskej komunity a rómskeho jazyka),

-                         mal by svojim asistentom pomôcť s výberom strednej školy a umožniť mu ďalšie vzdelávanie,

-                         požiada o zriadenie funkcie asistenta prostredníctvom príslušného školského úradu,

-                         v žiadosti uvedie:

·        názov a adresu školy, okres,

·        počet žiakov a tried celkom,

·        počet žiakov zo znevýhodňujúceho sociokultúrneho prostredia,

·        meno a priezvisko, rodné číslo a dosiahnuté vzdelanie asistenta,

·        návrh na zaradenie do platovej triedy.

Školský úrad potvrdí správnosť všetkých údajov a vyjadrí sa k žiadosti.

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy žiadosť komplexne posúdi a ak ju schváli, poukáže príslušnému školskému úradu finančné prostriedky, ktoré budú prevedené na konkrétnu školu.

Finančné zabezpečenie:

Platy asistentov sú refundované z rozpočtu školských úradov. Finančné prostriedky na kurz sú hradené Ministerstvom školstva, škola hradí cestovné. V dobe absolvovania kurzu je asistentovi poukazovaná mzda.

Platové zaradenie sa robí podľa katalógu prác.

Asistenti sú pre rómske deti viditeľným pozitívnym vzorom.

K 26.3.2002 bolo podľa údajov MŠMT ČR v školách zamestnaných 217 asistentov.

Riziká:

-                         konflikty vo vzťahoch s pedagogickým zborom ako dôsledok rozdielneho vzdelania a pohľadu na mnohé záležitosti výchovy a vzdelávania detí,

-                         neujasnenosť obsahu práce rómskeho asistenta zo strany školy i zo strany asistenta,

-                         nepochopená rola rómskych občianskych združení ako prirodzeného partnera pre školy (spolupráca a zmierňovanie rozporov, zamestnávanie asistentov),

-                         spoločnosť a učiteľská verejnosť pokladá zvláštnosti pri výchove a vzdelávaní rómskych detí za prejav pozitívnej diskriminácie,

-                         učitelia ťažko znášaajú výčitky za neúspechy rómskych žiakov a za správanie sa k rómskych žiakom.

© Ján Cangár, 28.4.2002

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 361868
Mesiac: 4868
Deň: 138