Choď na obsah Choď na menu

Poslednou časťou seriálu príspevkov venovaných Novej koncepcii vyučovania dejepisu v základných a stredných školách po roku 1995 je charakteristika funkcie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, práca s učebnými osnovami, učebnicami a doplnkovou literatúrou. Čitatelia týchto príspevkov, ale najmä učitelia dejepisu, môžu posúdiť, nakoľko sa Novú koncepciu podarilo presadiť do praxe i to, na koľko sú myšlienky koncepcie, ktorá vznikla pred 20 rokmi aktuálne.

 

 

6. UČITEĽ

 

Učiteľ je nesporne najdôležitejším komponentom v celom vyučovacom procese. Od jeho kvalít primárne závisí úroveň vyučovania dejepisu. Slabo pripravený učiteľ nedosiahne dobré výsledky ani s vynikajúcimi učebnicami. V prvom rade sa treba odstrániť alarmujúci stav kvalifikovanosti učiteľov dejepisu. Veľké percento učiteľov, ktorí vyučujú dejepis, nemá príslušnú kvalifikáciu. Tento problém je problémom celospoločenským, ktorý sa nedá vyriešiť bez účasti vlády, Ministerstva školstva, vysokých škôl a porozumenia všetkých školských pracovníkov, hlavne riaditeľov škôl. Ďalej je nevyhnutné skvalitniť výchovu učiteľov na vysokých školách. Všetky základné ciele spojené s vyučovaním dejepisu by si mali budúci učitelia osvojiť už na prvých proseminároch. Predpokladá to kvalitné metodické vedenie počas celého štúdia. Aj po skončení vysokoškolského štúdiá by nemal skončiť proces vzdelávania učiteľov. "Teacher training" by mal byť na školách samozrejmosťou, bolo by treba uvažovať o zavedení atestácií. Je ďalej potrebné zintenzívniť kontakt učiteľov s odborníkmi z výskumu a čo v najväčšej miere uskutočňovať workshopy a semináre. Dôležitú úlohu v tomto smere by mohol zohrať poradný zbor pre vyučovanie dejepisu, ktorý pracuje pri Štátnom pedagogickom ústave a tiež novozaložená Asociácia učiteľov dejepisu. Je nutné uvažovať aj o zásobení učiteľov kvalitnými metodickými príručkami a ďalšou literatúrou. Časť týchto úloh sa už priebežne plní. V oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov je však potrebné vytvoriť fungujúci systém.

 

UČEBNÉ OSNOVY

 V oblasti učebných osnov treba zmeniť hlavne ich celkové chápanie. Učebné osnovy majú byť pre učiteľov pomôckou, nie zväzujúcim balvanom. Spolu so štandardami majú učebné osnovy určovať základný okruh látky, ktorá sa má v jednotlivých ročníkoch preberať. V základných otázkach je treba dosiahnuť, aby sa v školách preberala látka tak, aby jednotlivé typy škôl (štátne, súkromné, cirkevné) boli navzájom v zásade kompatibilné. Osnovy ako základný pedagogický dokument majú učiteľovi poskytovať dostatočnú voľnosť pre uplatnenie vlastného prístupu a tiež pre možnosť vyučovania regionálnych dejín, pre návštevy či priamo vyučovacie hodiny v múzeách a pod. Vzťah medzi učebnicami a učebnými osnovami by sa nemal chápať rigorózne. Učebné osnovy závisia od dotácie hodín, ktorá sa môže meniť. Učebnice by mali byť v tomto zmysle autonómne a mali by poskytovať učiteľom i žiakom možnosť využiť ich vo vyučovacom procese aj pri zmenených okolnostiach.

 Dotácie hodín určené dejepisu sú v stredných školách neuspokojivé. Dva roky po dve hodiny v osemročných gymnáziách - to je stav úplne neprijateľný. Ak by sa tento stav nezmenil, nie je možné splniť základné ciele, ktoré má dejepis v stredných školách. Preto je aj v súvislosti s vypracovaním nových osnov zásadnou podmienkou zavedenie vyučovania dejepisu minimálne 4 roky po 2 hodiny týždenne a umožnenie dejepisných seminárov pre záujemcov, resp. pre žiakov, ktorí sa pripravujú na maturitu z dejepisu. Bez akceptovania tejto základnej požiadavky nie je možné uskutočniť reformu v dejepisnom vyučovaní podľa požadovaných cieľov. Zásadné prehodnotenie vyžaduje tiež vyučovanie dejepisu v stredných odborných školách a odborných učilištiach, kde podľa dotácie hodín je dejepis iba trpeným príveskom. Dotácia hodín by sa mala riadiť typom odbornej školy, resp. odborného učilišťa. V niektorých školách by sa mal vyučovať dejepis ako na gymnáziách. V žiadnej odbornej škole, resp. odbornom učilišti by nemal dejepis v učebných plánoch chýbať.

 

UčČEBNICE

 

 Stav v oblasti učebníc je v súčasnosti viac ako neuspokojivý. Pre 19. a 20. storočie existujú pre základné a stredné školy dočasné učebné texty. Tie však boli vydané iba ako východisko z núdze a nemôžu trvale nahradiť chýbajúce učebnice. Pre staršie obdobia sa používajú staré učebnice napísané pred r. 1989, ktoré sú už nevyhovujúce. Pre základné školy je zásadným riešením nová sústava učebníc, ktoré už začali vychádzať vo vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana. Zatiaľ sú v školách učebnice a dejepisné čítanky pre 7. ročník. Vyšla aj metodická príručka. V priebehu dvoch rokov vyjdú ďalšie učebnice, počíta sa aj s pracovnými zošitami. Po realizácii tohto projektu budú mať základné školy celú sústavu učebníc, ktoré svojím obsahom, didaktickou časťou i celkovou úpravou budú na európskej úrovni.

 Nevyhnutne treba v súčasnosti riešiť otázku učebníc pre stredné školy. Táto úloha je v súvislosti s prestavbou vyučovania dejepisu v školách najdôležitejšia. V súčasnosti je koncepcia učebníc v štádiu diskusie. Stala sa predmetom diskusie aj v poradnom zbore pre vyučovanie dejepisu. Bude treba hľadať cesty, ktoré by umožnili po dopracovaní koncepcie urýchlene projekt aj realizovať.

 

 DOPLNKOVÁ LITERATÚRA

 

 Okrem základných učebníc je nevyhnutné zásobiť školy potrebnou ďalšou literatúrou. V súčasnosti sa pracuje hlavne na dvoch projektoch:

a) na tematických zošitoch, ktoré by sa mali používať pri tematickom prehlbovaní jednotlivých učebných látok, hlavne v stredných školách,

b) sériou krátkych, populárnych, ale odborne na úrovni spracovaných biografií, ktoré by mali byť súčasťou každej školskej knižnice. Séria, zatiaľ pod pracovným názvom Portréty, by mala postupne vytvoriť veľmi chýbajúce životopisy slovenských i svetových historických osobností.

 Okrem týchto dvoch sérií priamo určených pre vyučovací proces mali by sa dostať do školských knižníc v dostatočnom množstve aj ďalšie pomocné knihy z rôznych vydavateľstiev:

 - Mladé letá (séria populárnych odborných kníh o slovenských dejinách)

 - Fortuna Print (o jednotlivých historických témach, bohato ilustrované) a pod.

 

Celý materiál Novú koncepciu vyučovania dejepisu v základných a stredných školách si môžete stiahnut vo formáte PDF T

00 KONCEPCNÁPRESTAVBADEJEPISU-1996.pdf

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 346545
Mesiac: 5164
Deň: 148