Choď na obsah Choď na menu

4b49eb4ce3fbec241356438c5a83ac24.jpg

NOVÁ KONCEPCIA 

VYUČOVANIA DEJEPISU

 

V tomto školskom roku bolo posilnené vyučovanie dejepisu zavedením ďalšej vyučovacej hodiny v deviatom ročníku základnej školy. V tejto súvislosti sa možno treba vrátiť do obdobia tesne po nežnej revolúcii 1989, keď sa začali pripravovať zásadné zmeny vyučovania dejepisu v základných a stredných školách.

 

 

 

 

Hneď po politických zmenách boli niekedy v máji 1990 uskutočnené prvé úpravy vtedy platného obsahu vyučovania dejepisu. Participoval som ako člen komisie Pedagogického ústavu na zmene osnov a úprave učebných plánov všetkých typov škôl. Komisia tiež schválila podrobné odporúčania pre úpravy vtedy platných učebníc. Prvoradým cieľom týchto zmien bolo odstránenie komunistického ideologického balastu z obsahu dejepisu. Bolo však jasné, že vyučovanie dejepisu, jeho obsah, metódy, formy vyučovania, učebnice a učebné materiály, metodika, aj kompetencie učiteľov bolo potrebné radikálne zmeniť.

 

Preto sa v rokoch 1991 -1992 začala pripravovať nová koncepcia vyučovania dejepisu. Jej základy do určitej miery položil profesor Matúš Kučera, vedúci katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského, ktorý bol neskôr aj určitý čas ministrom školstva. Keďže som vtedy vykonával funkciu hlavného metodika vyučovania dejepisu pre základné a stredné školy s celoslovenskou pôsobnosťou, s mojím spolupracovníkom, doktorom Viliamom Kratochvílom, odborným asistentom a didaktikom katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK sme sa Stretli s profesorom Kučerom. V intenciách jeho návrhu sme pripravili zásadné zmeny vyučovania dejepisu. Hlavným gestorom pre vytvorenie novej koncepcie sa stal riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Dušan Kováč. Inštitucionálnym gestorom sa stal novovzniknutý Štátny pedagogický ústav.

 

Ako prvý  sa v roku 1992 uskutočnil prieskum medzi učiteľmi dejepisu na Slovensku, na základe ktorého sme potom prijali aj odporúčania, ktoré boli zapracované do novej koncepcie. Nová koncepcia vyučovania dejepisu riešila všetky oblasti a problémy, ktoré vyučovanie dejepisu prinášalo. Súčasťou celého procesu boli aj učitelia, metodici a vedúci predmetových komisií dejepisu v základných a stredných školách, ktorí prostredníctvom seminárov a stretnutí na posudzovaní materiálu novej koncepcie participovali. Neskôr, na základe novej koncepcie vyučovania dejepisu v základy a stredných školách boli vytvorené učebné plány, vznikli nové učebné osnovy a metodiky. Ďalším krokom bola tvorba učebníc. Boli vypracované podrobné kritériá pre tvorbu moderných a komplexných učebníc a učebných materiálov (dejepisné čítanky, pracovné zošity). V konkurze uspel projekt kolektívu autorov pod vedením Dušana Kováča, ktorý predložilo vydavateľstvo Orbis Pictus istropolitana. Hlavným didaktikom celého projektu učebníc bol Viliam Kratochvíl. Na tvorbe jednotlivých dielov učebníc pre jednotlivé ročníky sa podieľali významní historici Filozofickej fakulty UK a Historického ústavu sAV.  Ako výtvarník celý projekt čebníc realizoval známy výtvarník Miroslav Cipár. Celý proces tvorby učebníc bol overovaný a permanentne konzultovaný a hodnotený na stretnutiach metodikov dejepisu aj vybranými žiakmi a učiteľmi jednotlivých ročníkov základných škôl.

 

Učebnice dejepisu pre 5.. až 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií predstavovali vtedy výnimočný počin, ktorý vzbudil pozornosť nielen na Slovensku ale napríklad aj v Českej republike. Jedna zo série týchto učebníc bola ocenená ako kniha roka za jej výtvarné a grafické spracovanie.

 

Hlavne materiály novej koncepcie vyučovania dejepisu v základných a stredných školách:  

 

NOVÁ KONCEPCIA  VYUČOVANIA DEJEPISU

1.  VZDELÁVANI E  A  MOJA  APROBÁCIA

2. PRIESKUM 1992

3. NOVÁ KONCEPCIA

4. UČEBNÉ OSNOVY

5. ŠTANDARDY

6. UČITEĽ - OSNOVY - UČEBNICE

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 361866
Mesiac: 4868
Deň: 137