Choď na obsah Choď na menu

KAM KRÁČA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO? 3

Európsky kvalifikačný rámec

 

Jedným z významných limitov pre tvorbu nového obsahu výchovy a vzdelávania, teda pre definovanie základných cieľov kurikulárnej transformácie, by mali byť odporúčania Európskej únie, kde prebiehajú diskusie o konštituovaní európskeho kvalifikačného rámca. V priebehu posledných štyroch rokov bola vytvorená sústava referenčných bodov na zabezpečovanie kvality systémov celoživotného poradenstva v oblasti vzdelávania. Berlínska konferencia ministrov EÚ v septembri 2003 v rámci bolonského procesu vyzvala členské štáty, aby vyvinuli preklenujúci rámec kvalifikácií. Odporúčania ministrov školstva krajín Európskej únie z februára a decembra 2004 i stretnutie predsedov vlád krajín Európskej únie v marci 2005 požadovali vytvorenie Európskeho kvalifikačného rámca. Vzdelávanie a odborná príprava sa definuje priorita rozvoja Európskeho kvalifikačného rámca, ktorý by mohol fungovať ako spoločný základ, ktorý by umožňoval a podporoval transparentnosť, prenos a uznávanie kvalifikácií a zručností v Európe. V máji 2005 bol schválený materiál, v ktorom sa konštatuje, že je dôležité „...zabezpečiť komplementárnosť medzi preklenujúcim rámcom pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v Európe a navrhovaným širším kvalifikačným rámcom pre celoživotné vzdelávanie, ktorý bude zahŕňať všeobecné vzdelávanie ako aj vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorý sa teraz rozvíja v Európskej únii, ako aj v zúčastnených krajinách“[1]. Kvalifikačné rámce sa zaviedli v mnohých krajinách a sektoroch v Európe i mimo nej (OECD 2003, 2004).

Európsky kvalifikačný rámec má byť metarámcom  - má usmerňovať a informovať o vývoji vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni štátu a sektora, umožniť vzájomnú komunikáciu a rozvinúť transparentnosť na európskej úrovni pre uznávanie kvalifikácií a podporovať sústavu nástrojov, spoločných zásad a postupov. Spôsob prepojenia kvalifikácií s Európskym kvalifikačným rámcom v každom štáte musia určiť štátne orgány. Bolo by optimálne, keby každý štát vytvoril jeden národný kvalifikačný rámec a definoval jeho prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom. Každá krajina má sama osvedčovať zlučiteľnosť svojich vlastných kvalifikácií s Európskym kvalifikačným rámcom. Medzi základné princípy fungovania Európskeho i národných kvalifikačných rámcov je akceptovanie individuálnych nárokov, dobrovoľných rozhodnutí jednotlivca. rovnaký prístup s spravodlivé zaobchádzanie i rešpektované súkromia a práva jednotlivca. Systémy a prístupy k identifikácii a uznávaniu neformálneho a informálneho vzdelávania by mali obsahovať primerané mechanizmy zabezpečovania kvality, mali jednotlivcom poskytovať vedenie, poradenstvo a informácie o vzdelávacích  systémoch a prístupoch k nim. Postupy hodnotenia vzdelávania by mali byť nestranné a vylučujúce konflikt záujmov. Zabezpečená by mala byť aj profesionálna kvalifikácia osôb, ktoré budú hodnotenie vykonávať.

 

Europass a Ploteus

Mechanizmami prenosu a akumulovania kreditov a rámcom transparentnosti kvalifikácií by mali byť Europass a databáza príležitostí na vzdelávanie Ploteus. Integrovaný jednoduchý a funkčný systém prenosu a kumulovania kreditov zavádzaný na báze dobrovoľnosti by mal praktický význam pre jednotlivcov, poskytovateľov formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a odbornej prípravy, orgány pre uznávanie kvalifikácií a iné príslušné orgány. Mal by obsahovať opis kvalifikácií znalostí,  zručností a kompetencií. zabezpečiť prepojenie vzdelávacích jednotiek. Jednotlivec by si mohol nechať posúdiť a uznať svoje znalosti,  zručnosti a kompetencie vtedy, keď to potrebuje. Systém by mal umožňiť rôzne metódy posudzovania výsledkov vzdelávania.

V januári 2005 bol zavedený rámec pre Europass, ktorý spája všetky európske dokumenty podporujúce transparentnosť kvalifikácií a umožňuje jednotlivým občanom predložiť svoje výsledky vzdelávania vzdelávacím inštitúciám a zamestnávateľom. Obsahuje zložky Europass životopis a Europass jazykové portfólio, ktoré si môže jednotlivec vypracovať sám., Europass doplnok k osvedčeniu, Europass doplnok k diplomu a Europass mobilita musia vypracovať a vydať kompetentné organizácie. Tieto dokumenty budú sprístupnia vo viac než 20 jazykoch.

Databáza príležitostí na vzdelávanie Ploteus má za cieľ pomáhať študentom, osobám hľadajúcim prácu, pracovníkom, rodičom, kariérnym poradcom a učiteľom vyhľadať informácie o vzdelávaní a odbornej príprave a o príležitostiach na vzdelanie v Európe (webovské stránky univerzít a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, databázy škôl a kurzov odbornej prípravy a vzdelávania dospelých). Obsahuje opisy a vysvetlenia rôznych systémov vzdelávania v európskych krajinách[2]. vytváranie prepojení medzi národnými a sektorovými systémami a rámcami.

Určiť prepojenie kvalifikácie v príslušnom štáte s Európskym kvalifikačným rámcom je úlohou národných orgánov. V najbližšom období by každý štát mal zaviesť postup, ktorého výsledkom bude prepojenie jeho existujúcich kvalifikačných štruktúr a systémov s Európskym kvalifikačným rámcom.

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 358198
Mesiac: 5107
Deň: 128