Choď na obsah Choď na menu

KAM KRÁČA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO? 5

Úrovne kvalifikačného rámca

 

Európsky kvalifikačný rámec prostredníctvom popisu ôsmych kvalifikačných úrovní je kompatibilný s jednotlivými úrovňami ISCED (medzinárodná štandardná klasifikácia UNESCO, ktorá slúži na prezentáciu stupňov vzdelania jednotlivých štátoch ako aj medzinárodne). Z hľadiska stanovenia zlomových etáp výchovy a vzdelávania sú aj pre kurikulárnu transformáciu potrebné najmä úrovne 1 – 6.

Úroveň 1: definuje primárne a základné vzdelávanie a začiatok vzdelávacej dráhy a základ gramotnosti. V podstate definuje požiadavky na základné všeobecné znalosti a zručností a schopnosti.Kvalifikácie nie sú špecifické pre konkrétne povolanie nekvalifikovanými osobami.

Úroveň 2: Ide o úplné základné povinné vzdelanie ako prípravy na vyššie sekundárne vzdelávanie. Vyžadujú sa základné všeobecné znalosti, zručnosti a jednoduchšie veľmi konkrétne kompetencie. Osobné a profesionálne kompetencie vyžadujú čiastočnú zodpovednosť za zlepšovanie svojich pracovných a študijných, písomnú a ústnu komunikuje na jednoduchej úrovni, prispôsobenie rôznym sociálnym prostrediam, riešenie problémov pomocou poskytnutých informácií. Považuje za všeobecnú prípravu na prácu a štúdium zameraných na získanie kvalifikácie a za prístup k nekvalifikovanému zamestnaniu.

Úroveň 3: Ide o všeobecné odborné (profesné) vzdelanie bez maturity. Vyžaduje sa všeobecné znalosti a praktické a základné teoretické znalosti v špecifickej oblasti, zodpovednosť za svoje vlastné vzdelávanie ovládanie. Osobné a profesionálne kompetencie vyžadujú nezávislosť pri práci a štúdiu, zodpovednosť za vlastné  správanie sa a vnímanie svojej sociálnej roly  zohľadňovanie sociálnych otázok. Ide o formálne vzdelávanie pre trh práce a kvalifikáciu a všeobecné vzdelanie a zručnosti vhodné pre mnohé pracovné miesta.

Úroveň 4: Ide o vzdelanie ukončené maturitou. Vyžaduje významné praktické a teoretické znalosti a zručnosti v špecifickej oblasti, schopnosť uplatňovať odborné znalosti, zručnosti a kompetencie, schopnosť riešiť úlohy samostatne a dozerať na iných, samostatnosť skúsenosti s praxou v práci alebo pri štúdiu v bežných aj výnimočných situáciách, využívanie praktických a teoretických znalostí špecifických pre danú oblasť, strategické prístupy k úlohám, špecializované znalosti a využívanie odborných zdrojov informácií. V rámci osobných a profesionálnych kompetencií ide kreatívne aktivity (návrhy na zlepšenie výsledkov, čiastočná zodpovednosť za odbornú prípravu iných, samostatnosť, aktívna účasť  na  písomnej a ústnej komunikácii v neznámych situáciách , dôležité je pochopenie svojej sociálnej role, riešenie problémov integrovaním informácií. Kvalifikácia sa používa aj ako vstup k vysokoškolskému vzdelávaniu.

Úroveň 5:  Ide o nadstavbové stredoškolské vzdelávanie, bakalárske univerzitné a neuniverzitné vzdelávanie. Vyžadujú sa  široké teoretické a praktické znalosti, vrátane znalostí významných pre osobitnú oblasť vzdelávania alebo povolania. schopnosť uplatňovať znalosti a zručnosti pri vyvíjaní strategických riešení konkrétnych problémov. zručnosti poskytujú základ pre samostatné vzdelávanie a riadenia ľudí a projektov. Osobné a profesionálne kompetencie predpokladajú  samostatnú tvorbu a kreatívnosť riadení pri projektov, kontrolu vlastných výkony i výkonov iných, organizovanie a riadenie vzdelávania. Kompetencie vyžadujú Vyjadrovanie osobného svetonázoru, závery na základe znalosti príslušných sociálnych a etických otázok. Kvalifikácia vyžaduje ukončené stredoškolské vzdelanie, a súvisí s „krátkym cyklom“ vysokoškolského vzdelávania ( rámci prvého cyklu) kvalifikácií v rámci, ktorý sa vyvinul v bolonskom procese). Dosiahnutie kvalifikácie poskytuje prístup k programom vysokoškolského vzdelávania na úrovni 6  k vysoko kvalifikovanej práci  alebo k postupu v kariére na základe zlepšeného uznania pracovných schopností.

Úroveň 6. Ide o ukončené vysokoškolské magisterské štúdium. Vyžaduje podrobné teoretické a praktické znalosti, zručnosti a kompetencie súvisiace s oblasťou vzdelávania alebo práce, znalosti pri formovaní a obhajovaní argumentov, pri riešení úloh tvorbe úsudkov. Zohľadňuje sociálne a etické otázky, v vzdelávanie rieši, profesionálny prístup k práci v zložitom prostredí pri aplikácii teoretických a praktických znalosti a porozumenie teóriám a princípom. Osobné a profesionálne kompetencie vyžadujú zodpovednosť za riadenie v oblasti administratívy, zdrojov a riadenia skupiny, kreatívny pri tvorbe projektov a iniciatívny v procese riadenia. Vyžaduje sa vyhodnocovanie vlastných vzdelávacích potrieb, komunikáciu s odborníkmi i laikmi o ideách, úlohách a riešeniach, pričom sa akceptuje osobný svetonázor prejavujúci sa solidaritou voči iným. Vzdelávanie je často vysoko špecializované. prebieha v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Je prvým cyklom kvalifikácií vysokoškolského vzdelávania v rámci bolonskom procese a  vstupnou kvalifikáciou pre kariéru v odbornej a riadiacej práci.

Úroveň 7 a 8 sa týka druhého stupňa terciálneho vzdelávania – doktorandského štúdia (PhD.) a úrovne profesor vysokej školy.

Pre kurikulárnu transformáciu by mali byť konkretizované na naše podmienky a deskriptory pre všetkých osem úrovní. Ale z hľadiska stanovenia zlomových úrovní je potrebné špecifikovať cieľové požiadavky a definovať požiadavky na vedomosti, znalosti a kompetencie pre úroveň základného vzdelania (kde by bolo kompatibilné k Európskej únii potrebné prijať zásadu 10 ročnej školskej dochádzky), pre stredoškolské nematuritné a maturitné vzdelávanie a pre magisterský stupeň vysokoškolského štúdia.

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 352297
Mesiac: 6003
Deň: 215