Choď na obsah Choď na menu

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 11. ČASŤ

Poslednou, jedenástou časťou seriálu Rómovia v médiách je článok Médiá a etika. Je logickým zavřšením seriálu analytických článkov o spôsobe zobrazovania Rómov v médiách, ktoré ako jeden celok boli súčasťou obsiahle štúdie Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku (Čačipen pal Roma), ktorá vyšla v roku 2003. Podklady a materiály k seriálu vznikli z výsledkov realizácie piatich projektov, ktoré som v rokoch  1999 - 2003 realizoval v spolupráci s mimovládnou organizácie MEMO 98.  Všetky Monitory, aj monitory rokov 2003-2008 sú v rubrike MONITORY MEMO (http://www.orbismea.sk/clanky/moje-temy/z-mojej-tvorby/monitory-memo-98/).

Článok o etických princípoch práce médií sumarizuje poznatky o práci médií pri zverejňované informácií o rómskej národnostnej menšine pred necelými desiatimi rokmi. Čitateľ nech sám posúdi, či a ako sa situácia zmenila.

O etických princípoch novinárskej práci je nutné hovoriť aj preto, lebo Slovensko je súčasťou nielen demokratickej Európy ale aj globálneho sveta. A najmä v EÚ, ale aj iných demokratických krajinách, kde sú médiá slobodné, platia určité, všeobecne platné princípy o zobrazovaní informácií.

Preto celú časť článkov o práci médií na Slovensku ukončím zverejnením dokumentu  Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 

 

11. MÉDIÁ A ETIKA

Perspektívy a trendy vývoja postavenia Rómov na Slovensku a v tej súvislosti aj formovanie vzťahu Rómov a ostatného obyvateľstva, ale aj celková pozícia národnostných menšín v Slovenskej republike bude závisieť na viacerých faktoroch. Miera integrácie či asimilácie menšín bude ovplyvňovať úroveň ich národnostnej a regionálnej radikalizácie, resp. koexistenciu v multikultúrnej a multietnickej spoločnosti. Členstvo Slovenska v NATO, ale najmä v Európskej únii spolu s predpokladaným rozvojom ekonomiky i sociálnych štruktúr a vzťahov pomôže ovplyvniť formovanie občianskej spoločnosti, ktorej prirodzenou súčasťou sa stanú národnostné i ostatné menšiny. To v konečnom dôsledku môže prispieť aj k úspešnosti riešení problémov rómskej národnostnej menšiny.

Doterajšie poznatky o podiele médií na súčasnom nelichotivom obraze Rómov vo vedomí obyvateľov Slovenskej republiky poukazujú na podiel médií na tomto stave. Mnohokrát ich vysielanie tzv. neutrálnym postojom je nielenže medveďou službou pre latentný rasizmus, ktorý je priam geneticky zafixovaný v myslení majoritnej spoločnosti, ale mnohokrát možno nevedomky, ale často aj vedome vytvára podhubie rasovej nenávisti a intolerancie.

  • Súčasný obraz Rómov v slovenských médiách akcentuje postoje a názory majority, ktorej médiá sú súčasťou. Dominantné znaky tohto obrazu sú prejavy latentného rasizmu a intolerancie voči Rómom.
  • Charakteristickými prvkami obrazu Rómov v médiách je zdôrazňovanie predsudkov a stereotypov, ktoré vytvorila o Rómoch majorita, čo ale médiá za prejavy rasizmu nepokladajú.
  • Obraz Rómov v porovnaní s ostatnými národnosťami, etnickými či ostatnými menšinami je špecifický. Nosné sú informácie o kriminalite, sociálnych otázkach a informácie, ktoré prezentujú psychosociálne charakteristiky Rómov. Väčšina týchto správ je negatívne emocionálne ladená voči Rómom.
  • Existencia tzv. „odborných odhadov“ o počte Rómov, demografickom vývoji ich menšiny vytvárajú v majoritnej spoločnosti negatívne nálady a postoje voči Rómom ako jednotlivcom aj voči menšine ako celku.
  • Negatívne stereotypy a predsudky voči Rómom vznikali počas historického vývoja a boli determinované charakterom politického a sociálno-ekonomického stavu spoločnosti, ktorej Rómovia boli viac-menej trpenou súčasťou, resp. boli aj objektom tvrdých represií, a sú dlhodobo stabilné.

Aplikácia ustanovení domácej legislatívy i medzinárodných odporúčaní v praxi verejnoprávnych a súkromných médií znamená pre rozhlasových a televíznych pracovníkov i pre novinárov tlačených médií, že musia zvážiť dopad svojej činnosti, toho čo robia, či „nevedome ponúkajú obraz monokultúrnej a jednojazyčnej reality“ „neposilňujú“ rasizmus, predsudky, xenofóbiu. Naše médiá by mali pomáhať vytvoriť priestor pre kultúrnu rozmanitosť, mnohokultúrnosť. Vyváženosť a rozmanitosť znamená, že rasové a etnické menšiny sa musia stať každodennou súčasťou vysielania elektronických médií, resp. stránok novín a časopisov. Médiá musia realizovať politiku „rovnakých príležitostí“ pre všetkých, čo by sa malo odraziť v personálnom zložení redakčných kolektívov. Nevyhnutná je potreba špecifických programov, cielená propaganda médií smerom k verejnosti, vládnym i mimovládnym štruktúram o potrebe realizácie takýchto princípov pri realizácii ľudských práv, regulácii vysielania, slobodnej tvorby, vzdelávania. Najmä najrozšírenejšie médiá televízia a rozhlas by nemali nepoužívať terminológiu urážajúcu menšiny a takú, čo vyvoláva pocity odlišnosti. Ich redaktori by mali rozoznať, ktoré výrazy ponižujú, ohovárajú a zneužívajú jednotlivcov na podklade ich etnickej, rasovej alebo náboženskej príslušnosti. Pri živom vysielaní by mali zaujať k nim stanovisko, odmietnuť ich. Ich vysielanie sa musí vyhýbať opakovaným charakteristikám, stereotypom vlastností menšín prostredníctvom zdôrazňovania ich rasy alebo etnickej príslušnosti. Pri vysielaní informácií a názorov podporujúcich rasizmus a xenofóbiu je potrebné zaujať odmietavé stanovisko, hľadať dôkazy na ich vyvrátenie, resp. podporu, poukazovať na protispoločenskosť takýchto názorov. Opatrne je treba narábať aj so štatistikami a nevyslovovať domnienky o kultúrnom pozadí jednotlivcov na základe mena alebo náboženstva. V personálnej oblasti je potrebné zvýšiť zastúpenie redaktorov, komentátorov, moderátorov z radov menšín.

Pri vysielaní správ a spravodajstva je treba poskytovať pravdivé informácie, zabrániť vytváraniu senzácií s rasovými prvkami, skúmať zaobchádzanie s menšinami i rôzne názory v rámci menšín, poskytnúť priestor o ich živote, ich predstaviteľom, spolupracovať s odborníkmi aj pri príprave spravodajstva a vyvarovať sa úmyselných a neúmyselných dezinformácií poskytujúcich priestor pre xenofóbiu a rasizmus.

Z monitoru, ktorý sa po roku 1989 robil na Slovensku, vyplývajú pre všetkých, čo sa problematike činnosti médií venujú profesionálne i neprofesionálne niektoré záver, ktorý realizácia by pomohla meniť a zmeniť situáciu vo vysielaní médií i klímu v spoločnosti:

  1. Treba vypracovať koncepciu mediálnej prezentácie menšín vo verejnoprávnych médiách
  2. Všetci kompetentní činitelia by mali prispieť k zabezpečeniu pozitívnej prezentácii rómskej národnostnej menšiny vo verejnoprávnych médiách a odporučiť takýto spôsob prezentácie aj súkromným médiám.
  3. Médiá by mali vo výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, populárno-náučných, mládežníckych a iných reláciách pravidelne a systémovo informovať o aktivitách rómskej národnostnej menšiny, o rómskej histórii, kultúre, tradíciách i súčasnom živote s cieľom rozvíjať vzájomne pozitívne vzťahy Rómov a ostatných občanov SR a viesť občanov k väčšej tolerancii a porozumeniu
  4. Riadiaci pracovníci médií by mali prostredníctvom personálnej politiky koncepčne riešiť zastúpenie príslušníkov rómskej národnostnej menšiny vo verejnoprávnych médiách, najmä STV, ako moderátorov, redaktorov a iných pracovníkov.
  5. Exekutíva by mala vytvoriť podmienky pre pravidelné informovanie o činnosti úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prostredníctvom tlačových konferencií a vystúpeniami vo verejnoprávnych médiách.

Realizácia odporúčaní i záverov môže pomáhať vytvárať klímu k budovaniu „tolerantnejšej, harmonickejšej a kultúrne rozmanitej“ spoločnosti. „Je potrebné začať meniť obraz Rómov v médiách, najmä v televízii a rozhlase. O Rómoch by médiá nemali informovať len vtedy, keď sa stane niečo negatívne. Na obrazovke by sa mali objavovať rómski redaktori a hlásatelia. je potrebné šíriť viac informácií o živote Rómov, ich histórii, kultúre, tradíciách, hodnotách, ale aj problémoch.“(Říčan, 1998) V týchto intenciách budú musieť prejsť takým vývojom, aby postupne prekonávali a potláčali, resp. úplne eliminovali súčasné šablóny zobrazovania života a problémov Rómov. 

CELÝ MATERIÁL SI MÔŽETE STIAHNUŤ VO FORMÁTE PDF 00 OBRAZ RÓMOV V MÉDIÁCH def.pdf

 
 
 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361864
Mesiac: 4866
Deň: 135