Choď na obsah Choď na menu

RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ

00006romovia-a-ti-ostatni.jpg

 

 

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

 

Monitor menšín v roku 2003

20. 2. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Pre rok 2003 MEMO 98 nezískalo na monitorovanie í spravodajstva médií o informáciach venovaných národnostným menšinám, najmä Rómov, nijaký grant. Napriek tomu sa rozhodlo zverejniť informácie o charaktere vysielania elektronických médií za rok 2003

MONITORING VPLYVU VYBRANÝCH ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ NA FORMOVANIE VEREJNEJ MIENKY VO VZŤAHU K MENŠINÁM

20. 2. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Doterajšie poznatky o stave zobrazovania menšín médiami všeobecne a elektronickými resp. špeciálne televíznymi, ktoré majú akýsi nepísaný modus vivendi na formovanie názorov občanov na politické a spoločenské javy hovoria, že na Slovensku neexistuje podrobná analýza mediálnej sféry. Projekty MEMO 98 od roku 1999 boli aj vzhľadom na spoločenskú objednávku iba parciálnym pohľadom do sveta formovania názorov o tolerancii k iným, jedinečným čo do etnického alebo sociálneho statusu i ideologického vnímania sveta. Dá sa to formulovať aj tak: nemáme relevantné informácie o príspevku médií na formovaní multietnickej a multikultúrnej spoločnosti na Slovensku. Ergo, nevieme, čo by sme mohli alebo mali robiť, ako ovplyvňovať a formovať verejnosť, participovať na výchove i realizovať nápravu na základe poznania príčin. V tomto smere by možno projekt Monitoring vplyvu vybraných elektronických médií na formovanie verejnej mienky vo vzťahu kmenšinám mohol byť prvou kvapkou do systematických a systémových aktivít, pretože sa pokúša, aj keď len na televíznych médiách, zistiť mieru a intenzitu televízneho vysielania v pomerne dosť širokom žánrovom spektre relácií o možnože minucióznej minoritnej štruktúre. Projekt si nerobí nároky na úplnú a reprezentatívnu analýzu, ale jeho zistenia možno pokladať v mnohom za signifikantné i relevantné.

Obraz menšín vo vysielaní vybraných elektronických médií

20. 2. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Táto správa prináša výsledky a analýzu mediálnej prezentácie menšín vo vybraných elektronických médiách a zároveň nadväzuje na predchádzajúce monitoringy, ktoré sa v súvislosti s touto témou realizovali od roku 2000. Predmetom analýzy boli štyri celoplošné televízie – STV, TV Markíza, TV Joj a TA3. Monitoring analyzuje spravodajské a vybrané publicistické relácie, pričom kritériom výberu bola sledovanosť a potenciálny vplyv na formovanie názorov a postojov občanov SR. Monitoring sa uskutočnil v dvoch časových fázach – v júni a v novembri 2007, pričom dĺžka každého monitorovaného obdobia bola 14  dní.

 

 

Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie

5. 5. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Posledný materiál série analytických článkov venovaných práci najmä elektronických médií na Slovensku po roku 1998 je ideovým a etickým zastrešením všetkých projektov MEMO 98, ktoré boli venované zobrazovaniu rómskej národnostnej menšiny. Spôsob, ako sledované médiá o Rómoch informovali determinoval aj vytváranie obrazu o Rómoch v spoločnosti. Možno dosť jednoznačne konštatovať, že elektronické médiá, ale nielen ony, neinformovali o rómskej menšine objektívne, dominovali negatívne prejavy života, pozitívnych informácii bolo ako šafránu. To pomáhala a aj pomáha fixovať v občianskej spoločnosti intolerantný a často až rasovo negatívny obraz rómskeho etnika.
 Toto moje konštatovanie objektivizujú zásadné dokumenty, ktorými som sa pri realizácii projektov motivoval i riadil. Sú to Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci medzi expertmi EBU, Rady Európy a PBME (Public Broadcasting for a Multicultural Europe, Verejnoprávne vysielanie pre mnohokultúrnu Európu).
. Odporúčania sú „...v súlade s programovým vyhlásením Výboru pre televízne programy EBU z 26. októbra 1994“ a „odozvou na Akčný plán, ktorý je súčasťou Viedenskej deklarácie z októbra 1993, ktorá bola schválená najvyššími predstaviteľmi štátov a vlád členských krajín Rady Európy.“
 “Odporúčania sú určené rozhlasovým a televíznym pracovníkom ako odrazový mostík a nástroj pri posudzovaní správneho zobrazenia našich mnohokultúrnych spoločností.
Zostavovatelia programov, redaktori a riadiaci pracovníci musia zvážiť dopad svojej činnosti na rozvoj stabilnej a harmonickej mnohokultúrnej spoločnosti. Je ich programovanie správnym a spravodlivým odrazom rozmanitej spoločnosti, alebo nevedome ponúkajú obraz monokultúrnej a jednojazyčnej reality? Neposilňujú neúmyselne obsahom svojich programov rasizmus, predsudky a xenofóbiu? Tieto odporúčania nehovoria o špeciálnom zaobchádzaní s etnickými menšinami, ale o profesionálnom prístupe verejnoprávnych inštitúcii - o ich povinnosti slúžiť rozmanitému publiku a odrážať jeho zloženie čo najpresnejšie.
Tieto odporúčania sa nedotýkajú všetkých aspektov, pretože situácia v každej krajine je iná. Napriek tomu je dôležité, že sú výsledkom podobných kódexov, ktoré vypracovali rozhlasoví a televízni pracovníci a novinári v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a iných krajinách.“

Odporúčania sú určené pre  všetky oblasti vysielania aj pre špecifické programové žánre -  správy a spravodajstvo, šport a správy zo športu, dramatické umenie a ľahký žáner, vzdelávacie programy, vedecko-populárne programy, hudba a umenie, náboženské vysielanie, programy pre deti a mládež .
Odporúčania, resp. ich uplatňovanie „...samy o sebe nevykorenia rasizmus a xenofóbiu. Napriek tomu sa môžu stať časťou celkovej klímy, v ktorej môže začať politická a sociálna aktivita smerom k budovaniu tolerantnejšej, harmonickejšej a kultúrne rozmanitej Európy budúcnosti. Nábor pracovníkov z najrozličnejších kultúr pomôže televíznym a rozhlasovým spoločnostiam splniť vyššie uvedené odporúčania, ako aj prispieť k vytvoreniu dynamického a nového fungovania verejnoprávnych inštitúcii pre potreby 21. storočia.“ 
Všetky uvedené citáty sú z textu Odporúčaní...(viď nižšie text Odporúčaní)

 

PROJEKT "VOĽBY 2002"

20. 2. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

V roku 2001 MEMO 98 iniciovalo projekt Monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách v rámci počas volebnej kampane 2002. Cieľom projektu bolo skvalitnenie komunikácie medzi majoritným obyvateľstvom a minoritnými skupinami, ktoré predstavujú rozličné národnosti, etnické skupiny, vierovyznania a zároveň posilnenie ich prijímania verejnosťou. Projekt bol zameraný na zvýšenie účasti voličov – príslušníkov národnostných menšín v parlamentných voľbách 2002. Miestom realizácie projektu bola SR.

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

3. 4. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

l13362.jpgV roku  2003 vyšla na Slovensku pozoruhodná publikácia: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Vydal ju Inštitút pre verejné otázky. Editor publikácie oslovil desiatky autorov z rôznych oblastí a rôznych profesií, ktorí sa tou či onou mierou zaoberali problematikou rómskej národnostnej menšiny. Tí sa v jednotlivých kapitolách pokúsili čo najpodrobnejšie opísať a analyzovať postavenie Rómov na Slovensku. Publikácia prináša odbornej a širšej čitateľskej verejnosti zatiaľ najvyčerpávajúcejšiu analýzu rómskej problematiky, ktorá sa na Slovensku stáva jedným z najvážnejších sociálnych, kultúrnych a civilizačných problémov dneška. Súhrnná správa o Rómoch sa zaoberá otázkami kultúrnej identity Rómov, analyzuje ich vzťahy k majorite, ich súčasnú sociálnu situáciu a načrtáva demografické trendy vývoja rómskej populácie. Venuje pozornosť legislatívnemu i inštitucionálnemu rámcu riešenia problematiky a pojednáva o nej v medzinárodnom kontexte. Načrtáva i historický kontext života rómskej menšiny na Slovensku a vo svojom závere ponúka bibliografiu romistickej literatúry. Autormi tejto publikácie sú okrem analytikov Inštitútu pre verejné otázky aj experti z viacerých think tankov, mimovládnych organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk a pracovísk štátnej správy. 

Publikácia Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku vyšla v printovej verzii i na CD nosiči vo formáte PDF. Dostupná je aj na stránke: https://is.muni.cz/el/1490/jaro2017/CZS13/um/lecture10/romaglob_final.pdf

 

Ako jeden z autorov so napísal kapitolu Rómovia v médiách. Kapitola analyzuje postavenie rómskej národnostnej menšiny vo vybraných, predovšetkým mienkotvorných elektronických a printových médiách po roku 1989. Charakterizuje obraz Rómov vo verejnosti od ich príchodu do Európy, resp. na územie Slovenska. Zaoberá sa postavením a úlohou médií pri zobrazovaní života Rómov na Slovensku z hľadiska niekoľkých monitorov, ktoré realizovali viaceré inštitúcie a autori. Podrobne analyzuje monitorovanie elektronických médií mimovládnou organizáciou MEMO 98 v rokoch 2000 – 2001. Charakterizuje aj trendy, ktoré obraz Rómov v médiách vytvárajú, a to aj z hľadiska dodržiavania medzinárodných konvencií o úlohe , médií pri zobrazovaní národnostných menšín.

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 11. ČASŤ

15. 5. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Poslednou, jedenástou časťou seriálu Rómovia v médiách je článok Médiá a etika. Je logickým zavřšením seriálu analytických článkov o spôsobe zobrazovania Rómov v médiách, ktoré ako jeden celok boli súčasťou obsiahle štúdie Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku (Čačipen pal Roma), ktorá vyšla v roku 2003. Podklady a materiály k seriálu vznikli z výsledkov realizácie piatich projektov, ktoré som v rokoch  1999 - 2003 realizoval v spolupráci s mimovládnou organizácie MEMO 98.  Všetky Monitory, aj monitory rokov 2003-2008 sú v rubrike MONITORY MEMO (http://www.orbismea.sk/clanky/moje-temy/z-mojej-tvorby/monitory-memo-98/).

Článok o etických princípoch práce médií sumarizuje poznatky o práci médií pri zverejňované informácií o rómskej národnostnej menšine pred necelými desiatimi rokmi. Čitateľ nech sám posúdi, či a ako sa situácia zmenila.

O etických princípoch novinárskej práci je nutné hovoriť aj preto, lebo Slovensko je súčasťou nielen demokratickej Európy ale aj globálneho sveta. A najmä v EÚ, ale aj iných demokratických krajinách, kde sú médiá slobodné, platia určité, všeobecne platné princípy o zobrazovaní informácií.

Preto celú časť článkov o práci médií na Slovensku ukončím zverejnením dokumentu  Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361862
Mesiac: 4871
Deň: 137