Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Príspevky, ktoré sa našli

1. Pokusy o riešenie problémov rómskej menšiny po roku 1989

Aplikácia a realizácia legislatívnych ustanovení zameraná na zrovnoprávnenie rómskej národnostnej menšiny bola po roku 1989 a po vzniku Slovenskej republiky podporovaná množstvom koncepcií, programov, riešení sociálno-ekonomického postavenia Rómov a výrazne posilňovaná kultúrnoemacipačnými snahami predstaviteľov kultúrnych, intelektuálnych i novosformovaných politických elít Rómov. Aj v oblasti výchovy a vzdelávania bolo prijímaných množstvo programových materiálov.

 
4. 1. 2018 | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

2. Legislatívne podmienky riešenia problémov

Postavenie Rómov riešia mnohé medzinárodné dokumenty. Týkajú sa ochrany ľudských práv a základných slobôd, predchádzaniu a trestaniu zločinu genocídy, politických práv, odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie a práv dieťaťa, Viaceré z nich riešia priamo problémy Rómov, napríklad otázky diskriminácie, vzdelávania, bývania, poradenstva, zdravotníckej starostlivosti, otázky kočovania, kultúrne a sociálne problémy.

 
 
4. 1. 2018 | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

3. Popis problémov uplatňovania práv na vzdelávanie príslušníkov rómskej národnostnej menšiny.

Možno konštatovať, že nedostatočná úroveň vzdelania sa snáď najvýraznejšie podpisuje pod celkový sociálno-ekonomický status Rómov. Mnohí, dnes už dospelí Rómovia nedosiahli ani základné vzdelanie, čím sa vytvorila situácia, keď nie sú schopní riešiť si svoje problémy v zmysle uplatňovania si svojich práv, plnenia povinností, riešenia nezamestnanosti, bývania, zdravotnej starostlivosti a hygieny, spoločenského postavenia a i. Je možné konštatovať, že to,  čo „škola a spoločnosť do Rómov investuje“, sa neodráža v plnej miere v jej výsledkoch práce. Alebo inými slovami: najväčším problémom Rómov je ich nevzdelanosť.

 
4. 1. 2018 | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

4 Lingvistické determinanty problému

Spoločenské vedomie Rómov vychádza z hodnôt založených na kánonoch indického kastovníctva, relativizovaných determinantmi prostredia, cez ktoré v histórii prechádzali alebo ktorého sa stali súčasťou. Výchova v rodinách neviedla k samostatnosti, individualite, dôraz bol kladený na solidaritu so všetkými z rodiny. S tým korešponduje aj jazyková príprava rómskych detí. Je autentická, osobitá, dieťa začína hovoriť neskôr, dôležitá je mimojazyková komunikácia. Slovná zásoba je malá, ale pre jeho život v komunite stačí. Prevláda svet snov, fantázie a predstáv nad skutočným svetom, realitou.

 
4. 1. 2018 | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV | Komentáre: 0

5. Dôsledky nesystémových riešení

Posledný príspevok zo série článkov o prístupe Rómov k vzdelávaniu, ktorý som napísal v roku 2004, popisuje dôsledky toho, že tieto otázky neboli permanentne, dlhodobo a najmä systémovo riešené. V závere som sa pokúsil načrtnúť, aké sú možnosti riešenia aj dnes nedostatočného prístupu Rómov k vzdelávaniu. 

 
4. 1. 2018 | Rubrika: VZDELÁVANIE RÓMOV

O etnických a rasových prívlastkoch a o tom, čo je a čo nie je rasizmus.

K napísaniu tohto príspevku ma donútila diskusia na Facebooku. Reagoval som na jeden príspevok, ktorý prezentoval pozitívny postoj k Rómom. Jeden z diskutujúcich naň reagoval mierne povedané dosť zvláštymi argumentami. 

 
19. 1. 2018 | Rubrika: Čo si myslím (o)... | Komentáre: 0

PROJEKT "VOĽBY 2002"

V roku 2001 MEMO 98 iniciovalo projekt Monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách v rámci počas volebnej kampane 2002. Cieľom projektu bolo skvalitnenie komunikácie medzi majoritným obyvateľstvom a minoritnými skupinami, ktoré predstavujú rozličné národnosti, etnické skupiny, vierovyznania a zároveň posilnenie ich prijímania verejnosťou. Projekt bol zameraný na zvýšenie účasti voličov – príslušníkov národnostných menšín v parlamentných voľbách 2002. Miestom realizácie projektu bola SR.

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Monitor menšín v roku 2003

Pre rok 2003 MEMO 98 nezískalo na monitorovanie í spravodajstva médií o informáciach venovaných národnostným menšinám, najmä Rómov, nijaký grant. Napriek tomu sa rozhodlo zverejniť informácie o charaktere vysielania elektronických médií za rok 2003

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Lepšie správy o Rómoch

Cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu kvality informácií a informovania o tých skupinách populácie SR, ktorú tvoria jednotlivé národnosti a etnické skupiny, so špecifickým zameraním na Rómske etnikum

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Obraz menšín vo vysielaní vybraných elektronických médií

Táto správa prináša výsledky a analýzu mediálnej prezentácie menšín vo vybraných elektronických médiách a zároveň nadväzuje na predchádzajúce monitoringy, ktoré sa v súvislosti s touto témou realizovali od roku 2000. Predmetom analýzy boli štyri celoplošné televízie – STV, TV Markíza, TV Joj a TA3. Monitoring analyzuje spravodajské a vybrané publicistické relácie, pričom kritériom výberu bola sledovanosť a potenciálny vplyv na formovanie názorov a postojov občanov SR. Monitoring sa uskutočnil v dvoch časových fázach – v júni a v novembri 2007, pričom dĺžka každého monitorovaného obdobia bola 14  dní.

 

 

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

MONITORING VPLYVU VYBRANÝCH ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ NA FORMOVANIE VEREJNEJ MIENKY VO VZŤAHU K MENŠINÁM

Doterajšie poznatky o stave zobrazovania menšín médiami všeobecne a elektronickými resp. špeciálne televíznymi, ktoré majú akýsi nepísaný modus vivendi na formovanie názorov občanov na politické a spoločenské javy hovoria, že na Slovensku neexistuje podrobná analýza mediálnej sféry. Projekty MEMO 98 od roku 1999 boli aj vzhľadom na spoločenskú objednávku iba parciálnym pohľadom do sveta formovania názorov o tolerancii k iným, jedinečným čo do etnického alebo sociálneho statusu i ideologického vnímania sveta. Dá sa to formulovať aj tak: nemáme relevantné informácie o príspevku médií na formovaní multietnickej a multikultúrnej spoločnosti na Slovensku. Ergo, nevieme, čo by sme mohli alebo mali robiť, ako ovplyvňovať a formovať verejnosť, participovať na výchove i realizovať nápravu na základe poznania príčin. V tomto smere by možno projekt Monitoring vplyvu vybraných elektronických médií na formovanie verejnej mienky vo vzťahu kmenšinám mohol byť prvou kvapkou do systematických a systémových aktivít, pretože sa pokúša, aj keď len na televíznych médiách, zistiť mieru a intenzitu televízneho vysielania v pomerne dosť širokom žánrovom spektre relácií o možnože minucióznej minoritnej štruktúre. Projekt si nerobí nároky na úplnú a reprezentatívnu analýzu, ale jeho zistenia možno pokladať v mnohom za signifikantné i relevantné.

 
20. 2. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

27.3. RTVS - Sam Khere, Rómsky magazín

 
28. 3. 2018 | Rubrika: LINGVAFEST 2018 | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

l13362.jpgV roku  2003 vyšla na Slovensku pozoruhodná publikácia: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Vydal ju Inštitút pre verejné otázky. Editor publikácie oslovil desiatky autorov z rôznych oblastí a rôznych profesií, ktorí sa tou či onou mierou zaoberali problematikou rómskej národnostnej menšiny. Tí sa v jednotlivých kapitolách pokúsili čo najpodrobnejšie opísať a analyzovať postavenie Rómov na Slovensku. Publikácia prináša odbornej a širšej čitateľskej verejnosti zatiaľ najvyčerpávajúcejšiu analýzu rómskej problematiky, ktorá sa na Slovensku stáva jedným z najvážnejších sociálnych, kultúrnych a civilizačných problémov dneška. Súhrnná správa o Rómoch sa zaoberá otázkami kultúrnej identity Rómov, analyzuje ich vzťahy k majorite, ich súčasnú sociálnu situáciu a načrtáva demografické trendy vývoja rómskej populácie. Venuje pozornosť legislatívnemu i inštitucionálnemu rámcu riešenia problematiky a pojednáva o nej v medzinárodnom kontexte. Načrtáva i historický kontext života rómskej menšiny na Slovensku a vo svojom závere ponúka bibliografiu romistickej literatúry. Autormi tejto publikácie sú okrem analytikov Inštitútu pre verejné otázky aj experti z viacerých think tankov, mimovládnych organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk a pracovísk štátnej správy. 

Publikácia Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku vyšla v printovej verzii i na CD nosiči vo formáte PDF. Dostupná je aj na stránke: https://is.muni.cz/el/1490/jaro2017/CZS13/um/lecture10/romaglob_final.pdf

 

Ako jeden z autorov so napísal kapitolu Rómovia v médiách. Kapitola analyzuje postavenie rómskej národnostnej menšiny vo vybraných, predovšetkým mienkotvorných elektronických a printových médiách po roku 1989. Charakterizuje obraz Rómov vo verejnosti od ich príchodu do Európy, resp. na územie Slovenska. Zaoberá sa postavením a úlohou médií pri zobrazovaní života Rómov na Slovensku z hľadiska niekoľkých monitorov, ktoré realizovali viaceré inštitúcie a autori. Podrobne analyzuje monitorovanie elektronických médií mimovládnou organizáciou MEMO 98 v rokoch 2000 – 2001. Charakterizuje aj trendy, ktoré obraz Rómov v médiách vytvárajú, a to aj z hľadiska dodržiavania medzinárodných konvencií o úlohe , médií pri zobrazovaní národnostných menšín.

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 2. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 3 ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 4. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 5. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 7. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 8. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMSKY MAGAZÍN 10.4.2018

 
10. 4. 2018 | Rubrika: OSTATNÉ | Komentáre: 0

Nájdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky
 


Archív

Kalendár
<< 11 / 2018 >>


Štatistiky

Online: 6
Celkom: 47271
Mesiac: 4296
Deň: 210